windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Zwolnienia z kosztów sądowych można podzielić na ustawowe oraz inne. Zwolnienia ustawowe to takie, które z mocy ustawy są zwolnione z opłat sądowych, np:
-strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych
-strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych
-prokurator
-kurator, wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy
-strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone
Inne to takie, które niezależnie od ustawowych zwolnień, może uzyskać każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.
Aby uzyskać takie zwolnienie należy:
Osoba fizyczna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- powinna złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan materialny np.zaświadczenie o zarobkach, odcinek wypłaty renty /aktualny/.
Podmiot gospodarczy-powinien wykazać że nie posiada dostatecznych środków na poniesienie kosztów sądowych np.za pomocą wyciągu z rachunku bankowego przy czym brak środków na rachunku nie może być krótkotrwały.
Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy /może być złożony w toku całego postępownia/.
Należy w tym miejscu pamiętać, iż sąd może zarządzić stosowne dochodzenie jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej poweźmie wątpliwości co do istotnego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej. Sąd także może cofnąć zwolnienie od kosztów, jeżeli okaże się że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W obu wypadkach strona obowiązana jest uiścić wszystkie przepisane opłaty.
Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych, na podstawie podania świadomie nieprawdziwych okoliczności sąd może skazać na grzywnę /oprócz uiszczenia wszystkich przepisanych opłat/.
Na postanowienie sądu o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych stronie przysługuje zażalenie.
Zwolnie z kosztów sądowych rozciąga się na dalsze etapy postępowania, czyli np.zwolnienia z kosztów postępowania egzekucyjnego itp.
Przykładowy wzór wniosku o zwolnienie z opłat sądowych znajdziesz tutaj
Zwolnienia po nowemu
Chociaż nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obniżyła opłaty sądowe, strona może, podobnie jak było za czasów "starej" ustawy, złożyć wniosek do sądu o zwolnienie jej z opłat sądowych. Zwolnienie takie przysługuje osobie fizycznej, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd może także przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. W praktyce jednak sądy rzadko zwalniają podmioty gospodarcze z opłat sądowych.
Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Są one także bezpłatnie udostępniane w sądach. Brak złożenia tego oświadczenia ( brak wszystkich wymaganych danych ) będzie skutkował wezwaniem strony do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym ( stronie reprezentowanej przez pełnomocnika pismo jest zwracane bez wezwania do uzupełnienia ).
W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych strona nie może ponownie domagać się zwolnienia powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku.
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych może zostać cofnięty, jeśli okoliczności na które strona powoływała się przestały istnieć. Strona, która uzyskałam zwolnienie na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności, zostanie ono cofnięte, a osoba ta powinna się liczyć z zapłata grzywny w wysokości 1 tyś. zł..
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego
Z dniem 19.04.2010 roku ulegają rozszerzeniu przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zwolnień od kosztów sądowy oraz ustanowienia adokata lub radcy prawnego z urzędu.
Zgodnie z zapisami osoda fizyczna zwolniona od kosztów sądowych może domagać się ustanowienia adokata lub radcy prawnego. Wzór oświadczenia o zwolnieniu z kosztów sądowych. Także osoba fizyczna oraz osoba prawna, która nie została zwolniona z kosztów sądowych może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego jeśli zloży oświadczenie z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagdordzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny-w przypadku osoby fizycznej. Tego typu wniosek składa się wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych lub osobno na piśmie lub ustnie do protokołu.
Jeśli sąd uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny wniosek uwzględni.
Osoba fizyczna składająca wniosek o ustanowienie pełnomocnika prawnego powinna do wniosku dołączyć szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania ( w/g ustalonego wzoru-patrz wyżej ). W przypadku gdy wniosek jest składany do protokołu, tego typu oświadczenie również może być złożone do protokołu.
W przypadku gdy z okoliczności sprawy lub też oswiadczenia strony przeciwnej wynika iż stan majątkowy osoby składającej wniosek o zwolnienie jest inny niż oświadczyła, sąd może zarządzić stosowne dochodzenie.
do góry


Reklama w witrynie

Informacja o stronie