windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Dochodzenie roszczeń przez ZUS

Umorzenie i udzielenie ulgi może dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika składek.
Ulgi w postaci układu ratalnego i umorzenia nie stosuje się w przypadku, gdy prowadzona egzekucja jest skuteczna. Rozłożenie należności na raty może nastąpić mimo skutecznej egzekucji tylko wtedy, gdy daje to gwarancję przyspieszenia spłaty zadłużenia.
Umorzenie należności
Należności z tytułu składek mogą być przez ZUS umarzane w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która może wystąpić w takich wypadkach jak:
-dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawia ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawia przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie
-sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe (głównie z powodu braku majątku lub gdy majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania)
-w przypadku dłużników-osób prawnych nastąpiło wykreślenie dłużnika z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, i jednocześnie nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie
-nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym
-całkowitą nieściągalność stwierdził urząd skarbowy, właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
-jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających koszty egzekucji
Od początku 2003r. jest określona możliwość umarzania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą mimo braku jej całkowitej nieściągalności. Warunki umożliwiające umorzenie są określone w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 31 lipca 2003r. (Dz.U. nr 141, poz.1365) a określają one m.in.:
-opłacenie składek zagrażałoby możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
-opłacenie składek mogłoby pozbawić osobę prowadzącą działalność gospodarczą , która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, możliwości dalszego prowadzenia działalności
-osoba prowadząca działalność z uwagi na przewlekłą chorobę lub konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny nie może uzyskiwać dochodów pozwalających na opłacanie składek.
Należy pamiętać, że umorzenie składek, powoduje także umorzenie wszelkich odsetek, kosztów egzekucyjnych, itp. kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty nie uwzględnia się okresu, za który zostały umorzone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Od decyzji umorzeniowej nie przysługuje odwołanie do sądu okręgowego (sąd pracy i ubezpieczeń społecznych). Ale zgodnie z art.127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego dłużnik może wystąpić do prezesa ZUS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie. Musi to zrobić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wniosek składa się w Oddziale ZUS.
Układ ratalny
Należności z tytułu składek mogą być rozkładane na raty ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie. Ulgę w postaci układu ratalnego nie stosuje się w przypadku, gdy prowadzona egzekucja jest skuteczna. Rozłożenie należności na raty może jednak nastąpić mimo skutecznej egzekucji, gdy daje to gwarancję przyspieszenia spłaty zadłużenia. Układ ratalny może dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika składek. Warunkiem przystąpienia do układu jest spłacenie składek w części finansowanej przez ubezpieczonych i opłacenie kosztów egzekucyjnych (jeżeli egzekucja była prowadzona przez inny organ egzekucyjny niż Dyrektor Oddziału ZUS).
Kosztem układu ratalnego jest opłata prolongacyjna naliczana na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej ( jej wysokość zależy od liczby rat i kwoty zadłużenia).
Jeżeli chodzi o plusy to: zawieszenie postępowania egzekucyjnego (jeżeli była wdrożona egzekucja), przerwanie biegu liczenia odsetek i możliwość kontrolowanej przez płatnika spłaty długu (czego nie można powiedzieć o egzekucji).
Przy ubieganiu się o rozłożenie należności w układzie ratalnym należy liczyć się z tym, że ZUS będzie wymagał pewnych informacji na temat firmy, m.in. informacje o udzielonej pomocy publicznej, kondycji finansowej i działaniach zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy płatnik zatrudnia pracowników może on złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jest to dopuszczalne, gdy stara się o spłatę zadłużenia w układzie ratalnym, ale nie może do niego przystąpić, gdyż posiada zadłużenie z tytułu składek finansowanych przez ubezpieczonych (pracowników). Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ma na celu pomóc płatnikowi w spełnieniu warunków niezbędnych do przystąpienia do układu ratalnego.
Podział kompetencji
Kierownik inspektoratu-może rozkładać na raty należności z tytułu składek na raty, gdy okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy a należność główna nie przekracza 100 000zł dla należności powstałych do końca 1998 roku lub 50 000zł dla należności powstałych od stycznia 1999 roku.
Dyrektor oddziału-może rozkładać na raty należności nie przekraczające 5mln zł, gdy okres spłaty nie przekracza 60 miesięcy (dotyczy należności powstałych do końca 1998 r.) i należności nie przekraczające 3mln zł, gdy okres spłaty nie przekracza 60 miesięcy w przypadku należności powstałych od stycznia 1999r. W przypadku gdy okres spłaty jest dłuższy lub/i kwota należności jest wyższa wnioski rozpatrywane są w Centrali ZUS (przez Dyrektora Departamentu lub Członka Zarządu).
Sam wniosek jednak i tak składany jest w oddziale.
W przypadku niższej kwoty należności głównej (do 5 tys. zł) Dyrektor oddziału może rozłożyć należność na większą ilość rat niż podana powyżej.
Odroczenie terminu płatności
Wniosek o odroczenie terminu płatności może być uwzględniony, gdy uzasadniają to względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie.
Powinien być złożony najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej składki. Jeżeli zostanie złożony po terminie-zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
Sam fakt złożenia wniosku nie powoduje automatycznego udzielenia ulgi.
Odroczenie może dotyczyć więcej niż jednej składki, ale nie może być udzielane częściej niż raz na 6 kolejnych miesięcy.
W przypadku odroczenia terminu płatności na okres dłuższy niż miesiąc, nieopłacenie bieżących składek, powoduje rozwiązanie umowy.
Kosztem udzielenia tej ulgi jest opłata prolongacyjna naliczana na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.
Dyrektor Oddziału może odraczać termin płatności należności głównej na okres do trzech miesięcy pod warunkiem, że należność nie przekracza 1mln zł. Wyższe kwoty oraz dłuższe terminy odroczenia płatności rozpatrywane są na przez Dyrektora Departamentu i Członka Zarządu.

Marcin Chyży- autor jest pracownikiem oddziału ZUS i zajmuje się egzekucją zobowiązań
do góry


Reklama w witrynie

Informacja o stronie