windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie /zleceniobiorca/ zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie /zleceniodawcy/. Umowa zlecenia jest tzw. umową starannego działania, czyli zleceniobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań i kroków mających na celu starannego wykonania zleconych mu czynności.
Umowa zlecenia może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie.
Przyjmuje się, że jeśli z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. W przypadku odpłatnego wykonywania zlecenia, jeśli umowa lub inne przepisy szczegółowe nie stanową inaczej, wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po jego wykonaniu.
Zleceniobiorcą może być osoba fizyczna a jej przedmiotem może być każda czynność wykonywana właśnie przez osobę fizyczną.
Obowiązki zleceniobiorcy
Przyjmujący zlecenie powinien:
-udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy
-po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie
-powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym
-wykonać zlecenie osobiście, chociaż może je powierzyć innej osobie ale tylko wtedy gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Jeśli powyższa sytuacja będzie miała miejsce to zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna. W wypadku gdy zleceniobiorca powierzył wykonanie zlecenia innej osobie nie będąc do tego uprawniony, a rzecz należąca do zleceniodawcy uległa przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniuprzyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe. Zleceniobiorca jednak nie będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialności w przypadku gdy utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywał.
-zleceniobiorca nie może używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie, a od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić zleceniodawcy odsetki ustawowe.
Obowiązki zleceniodawcy
Dający zlecenie powinien
-zwrócić wszelkie wydatki zleceniobiorcy jakie ten poniósł w celu należytego i starannego wykonania zlecenia
-jeśli umowa ma charakter odpłatny, powinien wypłacić wynagrodzenie
-gdy wykonanie zlecenia wymaga poniesienia pewnych wydatków ze strony zleceniobiorcy, to na jego żądanie zleceniodawca powinien wypłacić mu stosowną zaliczkę.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl


Reklama w witrynie

Informacja o stronie