Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zastaw

To jeszcze inna forma zabezpieczenia polegająca na tym iż wierzyciel / którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem/ może dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zastawu bez względu na to komu przysługuje do tego prawo.
W umowie zastawu biorą udział:
-zastawca czyli osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu, np. dłużnik
-zastawnik czyli wierzyciel
Zastaw dzielimy na rodzaje:
-zastaw zwykły
-zastaw rejestrowy
-zastaw na prawach
-zastaw skarbowy
Zastaw zwykły może zbezpieczać oznaczoną wierzytelność
-istniejącą
-przyszłą
-warunkową
-roszczenia o odsetki nie przedawnione
-odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
-zwrot nakładów
Przedmiotem zastawu zwykłego może być rzecz ruchoma lub prawo majątkowe zbywalne. Aby ustanowić zastaw należy sporządzić umowę pomiędzy wierzycielem a właścicielem rzeczy lub podmiotem któremu przysługuje prawo majątkowe zbywalne. W przypadku gdy zastaw dotyczy rzeczy konieczne jest wydanie tej rzeczy wierzycielowi / lub osobie trzeciej na którą zgodziły się obie strony /. Jeśli chodzi o ustanowienie zastawu na prawach majątkowych to wówczas konieczne jest pisemne powiadomienie dłużnika przez podmiot ustanawiający zastaw.
Nabywca wierzytelności która jest zabezpieczona zastawem może zażądać od zbywcy wydania tej rzeczy w przypadku gdy wyrazi na to zgodę podmiot ustanawiający zastaw /tzw zastawca/. Jeśli zastawca nie wyrazi na to zgody to wówczas nabywca może zażądać oddania rzeczy do depozytu sądowego. Zdarza się że wierzytelność zostaje przeniesiona z wyłączeniem zastawu. Wówczas zastaw wygasa gdyż zastaw nie może być przeniesiony bez wierzytelności, którą zabezpiecza.
Jak wspomniałem wyżej ustanowienie zastawu na rzeczy wiąże się z wydaniem tych rzeczy wierzycielowi.
Należy pamiętać że wierzyciel może ponieść koszty związane z utrzymaniem i posiadaniem tej rzeczy.
Zastaw rejestrowy
Przedmiotem tego zastawu podobne jak i zastawu zwykłego mogą być rzeczy ruchome lub zbywalne prawa majątkowe.
W szczególności zastawem rejestrowym można obciążyć:
1) rzeczy oznaczone co do tożsamości
2) rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku
3) zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny
4) wierzytelności
5) prawa na dobrach niematerialnych
6) prawa z papierów wartościowych
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top