Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Wstępna informacja na temat zabezpieczeń wierzytelnościami

W obecnej sytuacji gospodarczej coraz więcej podmiotów gospodarczych zalega ze swoimi płatnościami. Część nieuczciwych przedsiębiorców rozmyślnie zaciąga różne zobowiązania wiedząc już w chwili zawierania umów, iż nie będą one spłacane / patrz metody bankructwa firm /, inni zaś nie płacą gdyż znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się wierzyciel ? Co zrobić aby zapobiec powstawaniu przeterminowanych wierzytelności ?
Jeśli przedsiębiorca będący wierzycielem nie reaguje dość szybko, w przypadku stwierdzenia przeterminowanych należności, rozchodzi sie o nim opinia iż można się z nim nie liczyć. Dlatego też aby zapobiec takiej opini powinno się co pewien okres czasu analizować należności pod kątem ich wymagalności. W przypadku prowadzenia współpracy z kontrahentem, który "zwyczajowo" nie płaci w terminie, powinno się na dwa lub trzy dni przed upływem terminu płatności, skontaktować z nim celem przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty oraz uzyskaniem informacji czy zapłata zostanie uiszczona w terminie. W przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie należy natychmiast skontaktować się z dłużnikiem a następnie ustalić przyczyny braku wpłaty i ustalić nowy termin zapłaty należności.
Takie postępowanie uświadamia dłużnikowi iż wierzyciel prowadzi ścisłą kontrolę zadłużenia.W przypadku gdy dłużnik jest atrakcyjnym partnerem handlowym lecz przeżywa przejściowe trudności związane z płynnością finansową, wierzyciel powinien zdecydować się na rozłożenie spłaty należności na raty.
Dobrym rozwiązaniem na ewentualne zabezpieczenie przyszłych swoich roszczeń i zwiększenie prawdopodobieństwa ich spłaty są różne formy zabezpieczeń. Najbardziej znane to:
-gwarancje bankowe
-poręczenia cywilne
-weksle
-cesja wierzytelności na zabezpieczenie
-pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
-kaucja
-zastaw
-ustanowienie hipoteki
-przewłaszczenie
-prawo zatrzymania
-przystąpienie do długu
-zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
Opisy wszystkich w/w zabezpieczeń znajdziesz tutaj
Przeszkody w ściąganiu należności mogą już istnieć w samej umowie, która stała sie źródłem zobowiązania dłużnika. Mogą one wynikać z błędów w samej umowie albo też z braku regulacji badź uściślenia pewnych kwestii umownych.
Wszelkie umowy niezależnie od tego czy wymga tego prawo winny być zawierane na piśmie. W przypadku podpisywania umów dotyczących wysokich wartości, powinno sporządzać się je z pomocą notariusza. Wszystko to dlatego że w przypadku gdy jedna ze stron podważa umowę sporządzoną u notariusza musi to udowodnić/ciężar dowodu spoczywa na niej/.
Innym z dość często spotykanym błędem przy zawieraniu umów jest ich nieprawidłowa reprezentacja strony zawierającej umowę. Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników, którym zostały udzielone pełnomocnictwa w tym zakresie /musi być to zastrzeżone w umowie/. Umowa jest ponadto nieważna jeżeli jest sprzeczna z ustawą, jej celem jest obejście przepisów ustawy, gdy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top