windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

W przypadku pomyłkowego wypłacenia kontrahentowi (osobie fizycznej ) większej kwoty niż by to wynikało z zawartej z nim umowy lub wypłacenia należności podmiotowi do tego nieuprawnionemu, można żądać zwrotu tego typu należności. Wiąże się to z faktem, że ten kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania tej korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Powyższa zasada odnosi się do świadczeń nienależnych, a więc takich gdzie, ten, kto je spełnił:
-nie był w ogóle zobowiązany
-nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył
-jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty
-jeżeli czynność prawa zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową.
Pomyłka w przelewie
Występują czasami sytuacje, że przez pomyłkę zostaną przelane pieniądze na niewłaściwy rachunek bankowy. Błędne podany numer rachunku, tzn. taki który nie istnieje, wykryje sam system bankowy i nie przyjmie realizacji zlecenia. Inaczej jednak będzie, gdy wpłata zostanie dokonana na prawidłowe, ale z punktu widzenia wpłacającego niewłaściwe konto - wpłacający podał prawidłowe dane kontrahenta ale podał błędny jego numer konta. W takim wypadku pieniądze otrzyma osoba która jest właścicielem konta. Osoba taka jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie otrzymanych środków ( o tym wyżej ).
Wpłacający może także w niektórych sytuacjach żądać zwrotu od banku części pomyłkowo wpłaconych środków pieniężnych (oczywiście jeśli bezpodstawanie wzbogacony nie zwrócił pieniędzy ).
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl


Reklama w witrynie

Informacja o stronie