Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Od 20 stycznia 2005 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nowelizacja m.in. dokładniej wskazuje źródła zaspokojenia wierzyciela, jeśli nie będzie prawnych możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego Wierzyciele powinni się zapoznać ze zmienionymi zasadami postępowania sądowego i egzekucyjnego, gdyż może się to w znacznej mierze przyczynić, do skutecznego odzyskanie ich należności.
W myśl nowych przepisów z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Do majątku wspólnego wchodzą:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków-np. dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków-np. w przypadku gdy jeden składnik majątku osobistego przynosi dochody to wchodzą one do majątku wspólnego a nie osobistego małżonka który jest właścicielem tego majątku
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków-nowość związana z zaistniałą sytuacją prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom- np. dotyczy to zarówno sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem lub gdy każdy z małżonków jest wspólnikiem innej spółki, jak i spółki zawiązanej przez oboje małżonków
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Po nowelizacji, każdy z małżonków będzie uprawniony do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.
Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym.Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka ale nie dotyczy to sytuacji związanych z czynnościami w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. Należy jednak pamiętać, że sprzeciw taki będzie skuteczny wobec osoby trzeciej gdy mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.
Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do:
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych
Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa przestaje wiązać drugą stronę. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.
Zaspokojenie roszczeń
Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.
Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka odpowiada on z:
-majątku osobistego
-wynagrodzeniem za pracę lub dochodami z innej działalności zarobkowej
-jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich, praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz innych praw twórcy
-z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, gdy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Również podobnie wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich należności powstałych przed zawarciem małżeństwa.
Ponieważ jak wynika z przepisów przytoczonych powyżej, brak zgody małżonka dłużnika ogranicza możliwości zaspokojenia swojego roszczenia do majątku osobistego dłużnika oraz przedmiotów i jego praw majątkowych, dlatego we własnym dobrze pojętym interesie, należy żądać przed podpisaniem umowy z osobami fizycznymi, pisemnej zgody współmałżonka.
Klauzula wykonalności na małżonka
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top