Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Wysokość opłat sądowych

Od 2.03.2006 roku wchodzi w życie ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz część przepisów k.p.c.. Ustawa o kosztach sądowych w celu przyspieszenia procedury sądowej uprościła sposoby naliczania opłat, ale też zmodyfikowała ich sposób zapłaty. Od marca pismo wniesione do sądu przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone /w chwili jego złożenia/, przewodniczący zwraca bez wezwania do uiszczenia opłaty-jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. W ciągu tygodnia od doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z powodu braku opłaty strona będzie mogła ją uiścić. Sąd jednak nie wskaże wysokości należnej opłaty.
Jednak w przypadku, gdy pismami tymi będą: apelacja, skarga kasacyjna, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciwy, to strona nie będzie już wzywana do uzupełnienia pisma a w związku z tym może dojść do sytuacji, że strona nie będzie mogła już złożyć stosownego wniosku z przyczyn formalnych, a więc orzeczenie się uprawomocni.
Jeśli przedsiębiorca nie będzie reprezentowany przez pełnomocnika brak opłaty również będzie skutkował zarządzeniem o zwrocie pozwu /wraz z informacją o możliwości jej uiszczenia, ale bez podania wysokości opłaty/, a gdy złożył on pismo zaskarżające orzeczenie, brak wniesionej opłaty również będzie skutkował odrzuceniem pisma i uprawomocnieniem wyroku .
Tak więc, strona będzie musiała sama obliczyć właściwą wysokość.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top