Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Umowa z biurem podróży oraz z hotelem

Część biur podróży w umowach zastrzegają niezgodne z prawem postanowienia lub próbują zrzucić odpowiedzialność, za wynikłe trakcie trwania imprezy turystycznej problemy, na inne podmioty ( osoby ) uczestniczące w wykonaniu usługi.
Każdy organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta,
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć
3) siłą wyższą
Oczywiście wyłączenie odpowiedzialności nie zwalnia organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej od pomocy poszkodowanym.
Organizator turystyki nie może w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności (za wyjątkiem ograniczenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzona klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do dwukrotności ceny imprezy względem każdego klienta).
W związku z powyższym wszelkie zastrzeżenia organizatora, że nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania np. przewoźnika, który uczestniczy w wykonaniu usług przewidzianych w umowie są nieważne. Innymi słowy organizator odpowiada za osoby lub podmioty którymi posługuje się przy świadczeniu usług turystycznych.
Organizator imprezy powinien wykonać wszystkie usługi zawarte w umowie. Jeśli nie wykonuje on przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. Jeśli w takim wypadku klient odstąpi od umowy organizator turystyki nie może żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej.
Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niewykonanie świadczenia zastępczego zostało spowodowane:
1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
2) siłą wyższą
Klient który w trakcie imprezy stwierdził wadliwe wykonanie umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
Podnoszenie opłat po podpisaniu umowy
Bardzo często organizator imprezy turystycznej po podpisaniu umowy podnosi cenę. Generalnie cena po podpisaniu umowy nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu bez względu na zaistniałe przyczyny. W innych wypadkach po podpisaniu umowy (ale oczywiście do 21 dnia przed datą wyjazdu) organizator może podnieść cenę gdy umowa:
-przewiduje taką możliwość
-wzrosły koszty transportu
-wzrosły opłaty urzędowe, podatki lub opłaty należne za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych
-wzrosły kursy walut
Aby dokonać podwyżki organizator musi udokumentować wpływ w/w czynników na podwyższenie ceny.
Należy pamiętać, że klientom korzystającym z ofert typu "last minute" przysługują wszelkie w/w uprawnienia. Warunki mniej korzystne są nieważne.
Reklamacje
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top