Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Kary umowne

Podpisując umowę strony mogą w niej zastrzec, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, druga strona będzie zobowiązana zapłacić określoną karę pieniężną /ponieważ kara umowna może być wyrażona tylko w pieniądzu/. W tym wypadku wierzycielowi będzie się należała kara umowna do zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej przez niego szkody.
O niewykonaniu zobowiązania mówimy wówczas, gdy gdy dłużnik wogóle nie spełnia swojego świadczenia określonego w umowie.
Nienależyte zobowiązanie jest wówczas, gdy świadczenie zostało wykonane w ilości mniejszej niż wynika to z umowy, zostało wykonane po termnie, gdy jakość śiwdczenia odbiega od warunków określonych w zamówieniu.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top