Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Ugoda płatnicza

O pilnowaniu terminów przedawnienia wspominałem już kilkakrotnie. Przedawnienie nie oznacza oczywiście, że roszczenie wygasło, tylko że dłużnik może się skutecznie uchylić od spłaty zobowiązania poprzez złożenie zarzutów lub sprzeciwu. Jest kilka sposobów przerwania przedawnienia /o nich tutaj/. Jednym z takich sposobów jest droga sądowa, polegająca na złożeniu pozwu. Jednak ze względu na wartość roszczenia nie zawsze wierzyciela stać na opłacenie wpisu sądowego. Oczywiście istnieje możliwość dochodzenia roszczenia, mimo nieuiszczenia wpisu sądowego, gdy dotyczy to transakcji handlowych lub poprzez zwolnienie przez sąd z opłat/w przypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna sądy bardzo rzadko zwalniają takich wierzycieli z wpisów/.
Istnieje inna, tania sądowa droga, poprzez którą zostaje przerwany bieg przedawnienia. Następuje to poprzez próbę zawarcia ugody sądowej. Wierzyciel, który chce skorzystać z tej drogi powinien złożyć do sądu "wniosek o zawezwanie do próby ugodowej". Taki wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika, a więc tam gdzie dłużnik zamieszkuje /osoby fizyczne/ lub znajduje się siedziba jego przedsiębiorstwa/osoby prawne/. Jak z tego wynika, składając wniosek do sądu, należy liczyć się więc również z kosztami dojazdu do tego sądu /niestawiennictwo wnioskodawcy lub jego pełnomocnika skutkuje dodatkowymi opłatami/. Koszt złożenia takiego wniosku wynosi 15 zł bez względu na wartość roszczenia. Ponieważ wniosek nie jest pozwem nie ma więc obowiązku dołączania do niego dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności. Wystarczy zwięzłe opisanie sprawy, można podać numery faktur, roszczenia oraz wysokość odsetek od należności głównych. Ponieważ istota ugody polega na wzajemnym kompromisie, można we wniosku złożyć swoje propozycje ugodowe /np. rozłożyć płatność należności na raty, zrezygnować z odsetek/a wierzyciel może zabezpieczyć się na wypadek niewypełnenia warunków ugody poprzez np.ustanowienie wyższych niż ustawowe odsetek.
W przypadku złożenia wniosku, zostaną wezwane do sądu strony na tzw. postępowanie pojednawcze. W przypadku ich stawiennictwa będą się toczyć pertraktacje między stronami polegające na wzajemnym wyjaśnianiu stanowisk. Jeśli zostanie osiągnięty kompromis treści ugody, podlega ocenie sądu, a następnie jest ona wciągana do protokołu z posiedzenia pojednawczego i podpisywana przez strony. Należy jednak pamiętać, że strony nie mają pełnej dowolności w kształtowaniu treści ugody. Podlega ona bowiem ocenie sądu który może uznać jej zawarcie za niedopuszczalne gdy:
-uzna że zmierza ona do obejścia prawa
-jej treść jest niezgodna z prawem
Jak wspomniałem wyżej koszt złożenia wniosku wynosi tylko 15 zł bez względu na wartość roszczenia. W przypadku zawarcia ugody, należy jednak liczyć się z dodatkową opłatą, która jest zależna od wartości przedmiotu sporu, ale jest ona 10 razy mniejsza niż opłata sądowa w postępowaniu zwykłym /np. jeśli opłata w post. zwykłym wynosi 2 tyś zł to opłata od ugody wyniesie 200 zł/.
Ponieważ ugoda zawarta przed sądem jest tytułem egzekucyjnym, to gdy dłużnik nie respektuje jej postanowień, jest ona podstawą do złożenia u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika, oczywiście po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności.
O ile inne pozasądowe próby przerwania przedawnienia wiążą się w mniejszym lub większym stopniu z wolą oraz wiedzą prawną dłużnika, o tyle jest to bez znaczenia w przypadku ugody sądowej. Wszystko to dlatego, że sam wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Nie ma tutaj znaczenia czy dłużnik stawi się na posiedzenie pojednawcze, czy też nie przyjdzie do sądu, nie ma też znaczenia, czy mimo stawiennictwa dłużnika, dojdzie do zawarcia ugody, czy też nie uda się jej podpisać. W przypadku, gdy dłużnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie pojednawcze, sąd na żądanie wzywającego może uwzględnić koszty wywołane próbą ugodowego rozwiązania problemu.
Ugoda w stosunku do przedawnionych roszczeń
Jak już wcześniej wspomniałem, przedawnione roszczenie nie wygasa. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie zawarciu ugody /jeśli wyrazi na nią zgodę dłużnik/ przewidującej spełnienie świadczenia w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu. W istocie taka czynność winna być traktowana jednak jako zrzeczenie się przez dłużnika zarzutu przedawnienia nie stanowi ona natomiast przerwania biegu przedawnienia ( ten termin już upłynął). Jeżeli natomiast nie dojdzie do zawarcia ugody to jak wynika z powyższego również nie doszło do przerwania biegu przedawnienia i dłużnik zachowuje zarzut przedawnienia, który będzie mógł skutecznie podnieść w procesie.
Uwaga: Od 2.03.06 opłata za złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 40 zł.

Strona została sporzędzona przy współpracy:
KANCELARII RADCY PRAWNEGO MACIEJA BARANOWSKIEGO
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice,
tel:605-423-411
tel/fax 32 7573506
e-mail:maciej_baranowski@op.pl

Reklama

Back to Top