windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Konflikty na tle rozbieżności interesów były są i będą naturalnym elementem życia społecznego, gospodarczego, rodzinnego. Sztuką jest więc nie pieniactwo, lecz dyskretne spacyfikowanie takich konfliktów przez doprowadzenie do słusznego ich rozwiązania, bez kosztownego i czasochłonnego, angażowania państwowych agend wymiaru sprawiedliwości w sferę dyskrecjonalnych stosunków społecznych, gospodarczych, osobistych i rodzinnych.
Może co prawda rozwiązać je sąd państwowy, który mimo że sprawiedliwy to równocześnie nierychliwy. Lecz to nie załatwia problemu skoro długi czas oczekiwania na wydanie przez te sądy ostatecznych orzeczeń w efekcie sprzyja nieuczciwym dłużnikom umożliwiając im ukrycie majątku, postawienie w stan upadłości lub w inny sposób uniemożliwienie odzyskania należności.
Natomiast jawność rozprawy przed sądem państwowym szkodzi zarówno interesom pozwanego jak i powoda gdyż "otwiera" ich przed konkurencją i przed mediami.
W takiej sytuacji powstaje luka rozumiana jako rozbieżność funkcji wymiaru sprawiedliwości i interesu strony.
Lukę tę wypełnia sąd polubowny (arbitrażowy).
Poufność postępowania przed sądem arbitrażowym ( polubownym) w rozstrzyganiu sporów jest szczególnie ważna w stosunkach między przedsiębiorcami, gdzie w sporze mogą się znaleźć renomowane firmy, bardzo dbające o swą reputację, do tego powiązane interesami gospodarczymi, z których tylko jeden może być sporny.
Także spory między sąsiedzkie lub rodzinne, choćby o podział majątku, nie muszą interesować osób postronnych .
Twoim interesom nie służyłaby jawna rozprawa. Poufność to jedna z największych zalet arbitrażu. Stąd Stołeczny Sąd Arbitrażowy, który:
-stanowi alternatywę, a nie konkurencję, dla sądownictwa państwowego, uznaje i z powodzeniem od 2000 roku realizuje obie zasady ; że skoro "czas to pieniądz", to również "sąd musi być jednako rychliwy, jak i sprawiedliwy",
-wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnego obrotu gospodarczego o szybkim i efektywnym działaniu,
-umożliwia jego stronom szybkie rozstrzyganie sporów o charakterze majątkowym,
-jest skuteczny , przyjazny dla Klienta, odformalizowany,
-jest tani (wpis pełny w Stołecznym Sądzie Arbitrazowym w sprawach rozpoznawanych na rozprawie, na posiedzeniu lub załatwionych ugodowo stanowi odpowiednio nawet 50%, 37 % i 25 % wartości całego wpisu stosunkowego w sądzie państwowym.

Porównanie
przy sprawie o wartości przedmiotu sporu 500 000,0 zł i przy uwzględnieniu wieloinstancyjnej procedury przed sądem państwowym ( apelacii, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia czy wznowienie postępowania)

Instancja Sąd Państwowy /wpis/ SSK /wpis/
pierwsza
26.600,00 zł
17.290,00 zł - lub 13.440, 00 zł (na posiedzeniu)
apelacja
26.600,00 zł
brak
skarga kasacyjna
26.600,00 zł
brak
skarga o wznowienie
26.600,00 zł
brak
Razem
106.400,00 zł
17.290,00 zł - lub 13.440, 00 zł

więcej znajdziesz na stronie www.ssa.waw.pl
do góry


Reklama w witrynie

Informacja o stronie