Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Obowiązki sprzedawcy wobec kupującego przedsiębiorcy

Przedsiębiorca jakim jest sprzedawca może zbywać swój towar zarówno konsumentowi, czyli osobie fizycznej, jak również innemu przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że oferując produkty sprzedawca odpowiada inaczej wobec konsumenta a inaczej wobec innego przedsiębiorcy. /o sprzedaży towaru konsumentowi znajdziesz tutaj/.
Przedsiębiorca jako kupujący towar od sprzedawcy jest traktowany surowiej niż konsument gdyż obrót odbywa się pomiędzy profesjonalistami a nie tak jak przy sprzedaży konsumentowi gdzie ten ostatni jest traktowany jako strona słabsza.
Rękojmia
Jeśli przedsiębiorca kupuje towar na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może on dokonać reklamacji wadliwego towaru w ramach rękojmi lub skorzystać z gwarancji.
Podstawowym obowiązkiem kupującego jest zbadanie zakupionego przez niego towaru. Jeśli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie /jak najszybciej po wykryciu wady/ sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw później nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi. O wadzie kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Uprawnienia z rękojmi wygasają po roku od daty wydania towaru
Sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć uprawnienia z tytułu rękojmi. Wyłączenie lub ograniczenie nie będzie ważne jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Jeśli kupiona rzecz posiada wady kontrahent sprzedającego może odstąpić od umowy lub żądać od sprzedawcy obniżenia ceny. W przypadku jednak gdy sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt na nowy bez wad lub usunie wadę, kontrahent nie może zrezygnować z umowy, chyba że ta sama rzecz była już wcześniej naprawiana lub wymieniana. Innymi słowy dana rzecz może być tylko raz naprawiona lub wymieniona.
W przypadku gdy przedsiębiorca jako kupujący na skutek wady rzeczy poniósł szkodę ma prawo żądać odszkodowania od sprzedawcy. Sprzedawca jest odpowiedzialny także względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne). Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Gwarancja
Oprócz rękojmi na sprzedany towar może być również wystawiona gwarancja. Może ją wystawić producent/gwarancja fabryczna/ lub sprzedawca/gwarancja handlowa/, dlatego z roszczeniami z tego tytułu należy się zwracać do tego kto je udzielił. Gwarancja jest dobrowolna.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top