Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Sprostowanie oraz uzupełnienie wyroku ( nakazu zapaty )

Sprostowanie
W wyrokach sądów zdarzają się pomyłki lub też występują błędy. Mogą one dotyczyć m.in. błędnego policzenia wysokości zasądzonego roszczenia, błędnej nazwy lub adresu pozwanego, itp.
W takich wypadkach wyrok sądu powinien zostać sprostowany. Sprostowanie może dotyczyć niedokładności, błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek. Gdy sąd sam zauważy taką pomyłkę może to zrobić z urzędu, a jeśli zauważy to powód powinien on złożyć wniosek o sprostowanie.
-pomyłką sądu jest to co sąd napisał ale co innego myślał
-błąd rachunkowy to taki błąd który wynika z niewłaściwego zsumowania lub też odjęcia poszczególnych pozycji
-błąd pisarski to niedokładność lub wadliwe oznaczenie różne od tego jakie zostało zaznaczone w pozwie. Niedokładnością dającą możliwość sprostowania jest też błędne oznaczenie imienia strony, nawet w przypadku gdy jest ono zgodne w podanym w pozwie, ale jeśli jest niewątpliwe, że strona biorąca udział w procesie nosi w rzeczywistości imię w innym brzmieniu.
Pominięcie w sentencji wyroku niektórych pozycji roszczeń wierzyciela może być, zależnie od okoliczności, przedmiotem wniosku o uzupełnienie wyroku /o tym niżej/ lub przedmiotem zaskarżenia. Natomiast pominięcie niektórych pozycji roszczeń nie może być przesłanką do sprostowania wyroku. Na przykład pominięcie przez sąd wysokości odsetek /jeśli strona wnosiła o ich zasądzenie / nie jest rozumiane jako niedokładność lub pomyłka. Daje jednak ona podstawę do uzupełnienia wyroku.
Postanowienie o sprostowaniu sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym a wzmiankę o sprostowaniu umieszcza się na oryginale wyroku a strona która chce ją mieć na wypisach musi tego zażądać we wniosku. "Wniosek o sprostowanie wyroku" składa się do sądu, który go wydał. Za wniosek nie są pobierane żadne opłaty.
Sprostowanie wyroku ma taki skutek, że należy go od razu uważać w brzmieniu sprostowanym.
Jeżeli sprawa toczy się już przed sądem drugiej instancji to sąd ten również może z urzędu sprostować wyrok sądu pierwszej instancji. Dopuszczalność sprostowania wyroku dotyczy zarówno sentencji, jak i uzasadnienia.
Sprostowanie wyroku nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia sporu. Nie jest możliwe dokonanie sprostowania pomyłki spowodowanej przez stronę.
Uzupełnienie
W przypadku, gdy w wyroku pominięto niektóre pozycje roszczenia, zostały pominięte odsetki od zasądzonego roszczenia /jeśli wierzyciel wnosił o ich zasądzenie/, można złożyć wniosek do sądu o uzupełnienie wyroku. Strona może złożyć taki wniosek w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku/ lub jego ogłoszenia/. Wniosek złożony po tym terminie podlega odrzuceniu.
Uzupełnienie wyroku następuje tylko na wniosek zainteresowanej strony a więc nie może zostać dokonane z urzędu. Składa się go do sądu który wydał orzeczenie.
Sąd rozpoznając złożony wniosek przeprowadza ustalenia niezbędne do oceny zasadności żądania objętego wnioskiem. Uzupełnienie orzeczenia może polegać na zarówno pozytywnym jaki i negatywnym rozstrzygnięciu o żądaniu, które zostało pominięte w poprzednim orzeczeniu. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności. Wyrok uzupełniający, z wyjątkiem wyroków zaocznych, jest ogłaszany na specjalnie w tym celu wyznaczonym posiedzeniu sądowym na które wzywane są strony.
Jeśli wniosek o uzupełnienie dotyczy:
-zwrotu kosztów sądowych - wrotu kosztów klauzuli natychmiastowej wykonalności sąd taki wniosek może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym.
Wniosek o uzupełnienie wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.
Jeśli strona nie złożyła wniosku o uzupełnienie oczywiście może ona wnieść nowy pozew o pominięte w poprzednim wyroku sprawy.
Zagubienie tytułu wykonawczego
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top