Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność wynikająca z umowy składu

Umowa składu jest umową na podstawie której przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania oznaczonych rzeczy ruchomych.
O umowie składu można mówić wtedy, gdy przedsiębiorca ma obowiązek pieczy nad powierzonymi mu rzeczami, nie może ich nabyć na własność, jest obowiązany zwrócić taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i takiej samej jakości. W przypadku braku spełnienia tego warunku nie będziemy mieli do czynienia z umową składu.
Przedsiębiorca składowy odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy w czasie od przyjęcia jej na skład do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba że udowodni, że nie mógł zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności. Do jego obowiązków należy również dokonanie wszelkich niezbędnych czynności konserwacyjnych. Może on także rzeczy oddane mu na skład ubezpieczyć /z własnej woli lub gdy otrzymał takie zlecenie/.
Przedsiębiorca składowy powinien zawiadamiać składającego o zdarzeniach ważnych ze względu na ochronę praw składającego lub dotyczących stanu rzeczy oddanych na skład /chyba że zawiadomienie nie jest możliwe/. Jeśli składana rzecz jest narażona na zepsucie a przedsiębiorca składowy nie może czekać na zarządzenie składającego, ma prawo, a gdy wymaga tego interes składającego - także obowiązek, sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Obowiązków przedsiębiorcy składowego należy także umożliwienie składającemu obejrzenie rzeczy, pobranie próbek, dzielenie, łączenie i innych czynności w celu zachowania rzeczy w należytym stanie. Sam przedsiębiorca składowy również może łączyć rzeczy zamienne tego samego gatunku i tej samej jakości, należące do kilku składających ale za ich pisemną zgodą. Przedsiębiorca składowy nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nie przekraczający granic określonych właściwymi przepisami, a w razie braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
Umowa składu może zostać zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony.
Umowę składu zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał listem poleconym odebrania rzeczy w umówionym terminie.
Umowę składu zawartą na czas nieoznaczony przedsiębiorca składowy może wypowiedzieć listem poleconym, z zachowaniem terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy. Pomimo zawarcia umowy na czas oznaczony przedsiębiorca składowy może z ważnych przyczyn, w każdym czasie, wezwać składającego do odebrania rzeczy, wyznaczając jednak odpowiedni termin ich odebrania. Gdy składający nie odbiera rzeczy pomimo upływu umówionego terminu przedsiębiorca składowy może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko składającego. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, jeżeli uprzedził składającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem poleconym, wysłanym nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu.
Przedsiębiorcy składowemu na zabezpieczenie roszczeń i innych należności powstałych z tytułu umowy służy ustawowe prawo zastawu na rzeczach oddanych na skład, dopóki znajdują się u niego lub u osoby, która je dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nimi rozporządzać za pomocą dokumentów.
Roszczenia z tytułu umowy składu przedawniają się z upływem roku.
Gdy zostały już odebrane rzeczy i to bez zastrzeżeń oraz gdy zapłacono wszystkie należności przedsiębiorcy składowego, to wówczas wygasają wszelkie roszczenia do przedsiębiorcy składowego z tytułu umowy składu z wyjątkiem roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń rzeczy, jeżeli składający, w ciągu siedmiu dni od odbioru, zawiadomił o nich przedsiębiorcę składowego.
Domy składowe
Przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego są także domy składowe, których działalność wymaga zezwolenia właściwego organu administracyjnego. Działalność domów składowych jest uregulowana w odrębnej ustawie na podstawie której może on wystawiać dowody składowe oraz zbywać przez licytację publiczną rzeczy złożone na skład na żądanie osoby uprawnionej do rozporządzania tymi rzeczami oraz w celu zaspokojenia przysługujących mu wobec składającego wierzytelności zabezpieczonych ustawowym prawem zastawu. Odmiennie do opisanej wyżej umowy składu, domy składowe są zobowiązane do ubezpieczania towarów rolnych, przyjętych na skład, od ognia i innych zdarzeń losowych. Z obowiązku tego dom składowy nie może być zwolniony. Jeśli chodzi o towary przemysłowe to, gdy nie umówiono się inaczej, również ma on obowiązek ubezpieczenia tego towaru jak przy produktach rolnych. Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem to do jego odbioru uprawniony jest dom składowy albo, za jego zgodą, osoba uprawniona do odbioru rzeczy złożonych na skład.
Dom składowy wydaje składającemu dowód składowy składający się z dwóch, połączonych ze sobą, lecz dających się oddzielić części:
-z rewersu (składowego dowodu posiadania)
-warrantu (składowego dowodu zastawniczego).
Dowód ten można przenosić przez indos łącznie lub też oddzielnie.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top