Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Właściowść sądów

Wraz z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego od 5.02.05, ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach dotyczących właściwości sądów a wynikających z wartości przedmiotu sporu. Określono również, że wartość roszczenia, od którego zależy jaki sąd będzie rozpatrywał daną sprawę, będzie w sprawach cywilnych inna niż w sprawach gospodarczych.
Sprawy gospodarcze
O sprawach rozpatrywanych przez sądy gospodarcze znajdziesz tutaj
Sprawy cywilne
W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza lub równa 75 tyś. zł właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd rejonowy. Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tyś zł właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd okręgowy.
Gdy pozew zostanie wniesony do niewłaściwego sądu, ten oczywiście przekaże go z urzędu, do sądu właściwego ale wydłuża to okres ropatrzenia sprawy. Dlatego tak ważna jest znajomość właściwości miejscowej.
Postępowanie uproszczone
Do właściwości tylko sądów rejonowych należy postępowanie uproszczone, które stosowane jest, gdy wartość przedmiotu sporu wynikająca z umów nie przekracza od 5.02.05 10 tyś.zł /do tej daty-5 tys.zł./. To postępowanie jest również stosowane w przypadku roszczeń o zapłatę z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, ale w tym wypadku nie ma ograniczenia wartości sporu.
Pozew w postępowaniu uproszczonym musi być wniesiony na urzędowym formularzu, który można m.in. otrzymać w sądach. O tym postępowaniu zapoznasz się tutaj.
Postępownie nakazowe i upominawcze
Pozew może być wniesiony do sądu właściwości ogólnej,czyli tam gdzie pozwany /nasz dłużnik/ mieszka lub ma siedzibę jego firma, ewentualnie /co jest najczęściej spotykane/do sądu miejsca wykonania zobowiązania. W przypadku zobowiąznia z weksla lub czeku właściwym jest sąd miejsca płatności. W przypadku wystawcy weksla własnego lub czeku, akceptanta /czyli trasata po przyjęciu weksla/, właściwym jest sąd właściwości ogólnej.
Na temat tych postępowań znajdziesz tutaj
Postępowanie upadłościowe
Do rozpoznania spraw o ogloszenie upadlości właściwy jest sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu glównego przedsiębiorstwa dłużnika /sądem upadłościowym jest sąd rejonowy-sąd gospodarczy/. Jeżeli dłużnik ma zakłady w obszarach wlaściwości różnych sadów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym to wówczas właściwy jest każdy z tych sądów. Jeżeli dłużnik nie ma w Polsce przedsiębiorstwa, wlaściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Polsce miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje sie majątek dłużnika. O tym postępowaniu zapoznasz się tutaj.
Umowne określenie właściwości sądu
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top