Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Roszczenie regresowe

Roszczenie regresowe /roszczenie zwrotne/ jest to roszczenie na podstawie którego, podmiot zaspokajający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy lub przepisów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego wcześniej świadczenia.
Przykładem takiego roszczenia może być odpowiedzialność sprzedawcy za wydanie konsumentowi towaru niezgodnego z umową. Po zaspokojeniu roszczenia konsumenta, sprzedawca ma prawo wystąpić przeciwko swemu np. dostawcy, producentowi, hurtownikowi, importerowi lub innemu pośrednikowi, którzy to przyczynili się do niezgodności towaru z umową, o zwrot spełnionego świadczenia.
Roszczenie zwrotne dotyczące możliwości żądania odszkodowania sprzedawcy od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców przedawnia się z upływem sześciu miesięcy, a staje się wymagalne z chwilą zaspokojenia kupującego, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to uczynić.
Innym przykładem może być umowa poręczenia, gdzie w zależności od zawartej umowy, poręczyciel może odpowiadać za nie wykonanie zobowiązania przez dłużnika, równolegle z dłużnikiem. W przypadku, gdy poręczyciel spełnił świadczenie za dłużnika może on domagać się od głównego dłużnika, zwrotu spełnionego świadczenia. Jeśli było kilku poręczycieli ten który spełnił świadczenie, może żądać zwrotu od pozostałych poręczycieli. Oczywiście powyższe roszczenie regresowe /wynikające z umowy poręczenia/ może być dochodzone tylko wówczas, gdy nic innego nie wynika z podpisanej wcześniej umowy poręczenia. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność regresową sprzedawcy to strony nie mogą jej ani ograniczać lub też wyłączać.
Jeszcze innym przykładem takiego roszczenia jest umowa ubezpieczenia na podstawie której z chwilą powstania szkody zakład ubezpieczeń powinien ją naprawić a następnie może on dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowanie od osoby ponoszącej odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
Roszczenia zwrotne zazwyczaj przedawniają się na zasadach określonych w k.c. lub tak jak określają inne ustawy.
W przypadku nietypowego roszczenia regresowego przyjmuje się, że termin przedawnienia liczony jest na zasadach ogólnych określonych w art. 118 kc / przedawnienie wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata/.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top