Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Skarga na przewlekłość postępowania

17.09.2004 wchodzi w życie ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym (w tym również do przeprowadzenia i ukończenia postępowania egzekucyjnego) bez nieuzasadnionej zwłoki. Strona, która będzie niezadowolona z tempa postępowania sądowego lub egzekucyjnego będzie mogła złożyć skargę.
Strona może złożyć skargę gdy stwierdziła, że doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Przewlekłość postępowania występuje w chwili, gdy trwa ono dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej, dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Oceniania będzie terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę.
Ocena, czy czas trwania postępowania mieści się w rozsądnym terminie, będzie dokonywana m.in. na podstawie takich kryteriów jak:
-złożoność sprawy
-znaczenie sprawy dla interesów skarżącego
-zachowanie skarżącego
-zachowanie organu sądowego
Każde z tych kryteriów będzie rozpatrywane osobno a następnie sąd będzie dokonywał oceny ich skumulowanego efektu.
Kto może wnieść skargę
Uprawnionym do wniesienia skargi jest:
1)w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - strona;
2)w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - strona;
3)w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - strona lub wnioskodawca;
4)w postępowaniu karnym - strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;
5)w postępowaniu cywilnym - strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania;
6)w postępowaniu sądowo-administracyjnym - skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;
7)w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.
Co powinna zawierać skarga
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top