Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Umowa przedwstępna i przyrzeczona

Występują czasami przypadki, że przed zawarciem umowy zasadniczej pomiędzy przedsiębiorcami, dochodzi do zawarcia pomiędzy nimi do umowy przedwstępnej.
Jeśli np. kupujący zamierza dokonać w późniejszym okresie zawarcia konkretnej umowy, ale w chwili obecnej brak mu środków, ale chce mieć pewność, że sprzedaż w chwili zgromadzenia środków, dojdzie do skutku, może zawrzeć ze sprzedającym w/w umowę. Taka umowa jest również korzystna dla sprzedającego, gdyż może ona gwarantować mu, że sprzeda towar po określonej cenie i w określonym terminie.
Następstwem zawarcia umowy przedwstępnej jest umowa zasadnicza /przyrzeczona/.
Umowa przedwstępna powinna zawierać część najbardziej istotnych postanowień późniejszej umowy zasadniczej oraz termin kiedy taka umowa powinna być zawarta. Oczywiście nie wolno zapominać o podpisach stron, wysokości zadatku, ewentualnych kar umownych oraz ewentualne przypadki określające możliwość odstąpienia od umowy ostatecznej.
Jest to ważne z powodu ewentualnego późniejszego dochodzenia roszczeń przed sądem gdzie powództwo jest wytaczane właśnie z umowy przedwstępnej w chwili gdy np. strona uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej.
Umowa przedwstępna powinna być każdorazowo dostosowana do konkretnej transakcji.
Należy pamiętać, ze umowa przedwstępna może być zawarta w dowolnej formie /nawet ustnie/, ale jeśli umowa przyrzeczona dla swej ważności wymaga szczególnej formy / formy pisemnej, aktu notarialnego/ to jedna ze stron może uchylić się od podpisania późniejszej umowy.
Po zawarciu umowy przedwstępna, gdy któraś ze stron uchyla się od zawarcia umowy głównej, druga strona może żądać naprawienia szkody jaką poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Do odszkodowania wlicza się tylko wydatki i nakłady potrzebne do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Jeśli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona w umowie przedwstępnej nie został określony, to powinna ona być zawarta w terminie wyznaczonym przez jedną ze stron uprawnioną do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Gdy obie strony są uprawnione do wyznaczenia takiego terminu, a każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, strony nie mogą już żądać zawarcia takiej umowy.
Wszelkie roszczenia wynikające z zawarcia umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem jednego roku, licząc od dnia, w którym umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta. Jeśli sąd oddali zawarcie umowy przyrzeczonej, roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.
Często spotyka się, że w chwili podpisania umowy przedwstępnej jedna ze stron wręcza drugiej zadatek. Najczęściej ma on takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zatrzymać otrzymany wcześniej zadatek, lub dla osoby dającej zadatek domagać się zwrotu tego zadatku w kwocie dwukrotnie wyższej. Nie dotyczy to /zwrot w podwójnej wysokości zadatku/ rozwiązania umowy przez strony lub niewykonania umowy na wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
Jeśli jedna ze stron w chwili zawarcia umowy przedwstępnej wręczyła drugiej stronie zadatek, to roszczenie o zwrot tego zadatku przedawnia się z upływem 10 lat licząc od dnia rozwiązania umowy.
Więcej na temat przedawnienia na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top