windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Przechowanie jest umową na mocy której przechowawca zobowiązuje się do przechowania rzeczy ruchomej w stanie nie pogorszonym. Taka umowa może być zawarta w dowolnej formie, tzn.
ustnej
pisemnej
aktu notarialnego
w sposób dorozumiany
Może ona być odpłatna jak i nieodpłatna. Odpłatność może zostać określona w umowie przechowania lub też, jeżeli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest określona w umowie albo w taryfie, przechowawcy należy się wynagrodzenie w danych stosunkach przyjęte, chyba że z umowy lub z okoliczności wynika, iż zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia.
Obowiązkiem przechowawcy jest przechowywać oddaną mu rzecz w taki sposób, do jakiego się zobowiązał, a w braku umowy w tym względzie, w taki sposób, jaki wynika z właściwości przechowywanej rzeczy i z okoliczności. Przechowawcy nie wolno używać rzeczy bez zgody osoby dającej mu rzecz na przechowanie /składającego/, chyba że jest to konieczne do jej zachowania w stanie nie pogorszonym. Natomiast jest on uprawniony, a nawet zobowiązany, zmienić określone w umowie miejsce i sposób przechowania rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Jeżeli uprzednie uzyskanie zgody składającego jest możliwe, przechowawca powinien ją uzyskać przed dokonaniem zmiany.
Przechowawca nie ma prawa oddać rzeczy innej osobie na przechowanie chyba, że jest do tego zmuszony przez okoliczności, a wówczas jego zastępca jest odpowiedzialny wobec składającego. W wypadku powierzenia rzeczy zastępcy, dotychczasowy przechowawca obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie składającego, gdzie i u kogo rzecz złożył, i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy, chyba że przechowawca ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna.
Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. Składający powinien zwrócić przechowawcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego przechowania rzeczy, wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwolnić przechowawcę od zobowiązań zaciągniętych przez niego w powyższym celu w imieniu własnym. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w umowie, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. Jeżeli czas przechowania nie był oznaczony albo jeżeli rzecz była przyjęta na przechowanie bez wynagrodzenia, przechowawca może żądać odebrania rzeczy w każdym czasie, byleby jej zwrot nie nastąpił w chwili nieodpowiedniej dla składającego.
Zwrot rzeczy powinien nastąpić w miejscu, gdzie miała być przechowywana.
Możliwa jest także taka sytuacja, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Stosuje się wtedy odpowiednio przepisy o pożyczce natomiast, czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu /jest to tzw. depozyt nieprawidłowy/.
Odpowiedzialność przechowawcy
Odpowiedzialność przechowawcy następuje w chwili gdy np.
-bez zgody składającego i bez koniecznej potrzeby, używa rzeczy
-zmienia miejsce lub sposób jej przechowywania
-jeżeli oddaje rzecz na przechowanie innej osobie
-utracił rzecz
-rzecz uległa uszkodzeniu
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl


Reklama w witrynie

Informacja o stronie