Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność członków zarządu spółek. z.o.o.

O odpowiedzialności osobistej członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte przez zarządzane przez nich spółki z o.o. mówi kodeksu spółek handlowych. W myśl tego artykułu jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie z jej zobowiąznia. Wierzyciel chcąc dochodzić swoich roszczeń od członków zarządu spółek w pierwszej kolejności powinien uzyskać wyrok zasądzającego dochodzoną należność od spółki.
Należy jednak pamiętać, że warunkiem dochodzenia roszczeń bezpośrednio od członków zarządu jest bezskuteczność egzekucji względem całego majątku spółki. W związku z tym w przypadku bezskuteczności egzekucji jedynie co do części majątku nie jest możliwe dochodzenie roszczeń od członków zarządu.
W tym miejscu muszę przypomnieć, że członek zarządu może nie odpowiadać z zobowiązania spółki w kilku ściśle określonych przypadkach:
-gdy złożono w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe
-niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego naastąpiło nie z winy konkretnego członka zarządu
-mimo braku zgłoszenia wniosku o upadłość lub układ wierzyciel i tak nie poniósł szkody na majątku
-niemożność wykonywania funkcji członka zarządu na skutek choroby, wyjazdu za granicę
W przypadku dochodzenia swoich roszczeń od członków zarządu spółek powołując się na k.s.h. to właśnie członek zarządu musi wykazać że zaistniała któraś z powyższych przesłanek zwalniających go od odpowiedzialności.
Członek zarządu spółki z o.o. nie może skutecznie zwolnić się od tej odpowiedzialności dowodzeniem, że jego udział we władzach spółki był formalny, że nie interesował się działalnością zarządu i upoważnił innego członka zarządu do działania w jego imieniu.
Egzekucja z majątku członków zarządu
Jak już wspomniałem wyżej wierzyciel, który ma zamiar dokonać egzekucji z majątku członków zarządu, powinien udowodnić, że egzekucja z jej majątku była lub byłaby bezskuteczna oraz że spółka jest jego dłużnikiem
Oczywiście, że spółka jest dłużnikiem wystarczy wykazanie się tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko spółce. Natomiast wykazanie bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie m.in.:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top