Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Dochodzenie roszczeń od pracodawcy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wśród wielu obowiązków pracodawcy wobec swoich pracowników, jest obowiązek wypłaty terminowego oraz prawidłowego wypłacania wynagrodzenia w stałym oraz z góry określonym terminie. W stosunku do tych pracodawców, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku, pracownik może podjąć działania zmierzające do wypłaty należnego mu wynagrodzenia.
Pracownik może się zwrócić o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie inspektor pracy ma prawo przeprowadzenia, bez uprzedzenia, kontroli przestrzegania prawa pracy w tym wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. W przypadku stwierdzenia przez inspektora wykroczenia przeciwko prawom pracownika /a takim jest m.in. brak wypłaty wynagrodzenia/, wydaje on nakaz zapłaty. Jeśli po wydaniu powyższego nakazu, pracodawca w dalszym ciągu uchyla się od wypłaty wynagrodzenia, inspektor może nakładać na niego kary grzywny /do czasu wypłaty wynagrodzenia pracownikom/. Jeśli pracodawca ureguluje należności wobec pracowników, grzywna jest umarzana.
W czasie kontroli inspektor pracy nie informuje pracodawców kto skierował do niego skargę, a powinien on podjąć działania w ciągu 30 dni od otrzymania skargi.
Skargi na pracodawców należy kierować do Okręgowych Inspektoratów Pracy właściwych na miejsce pracy. Skargę można złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Adresy znajdziesz tutaj.
Wyegzekwować swoje należności można także na drodze postępowania cywilnego poprzez złożenie pozwu o zapłatę do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę swojej firmy. W pozwie oprócz wypłaty wynagrodzenia można domagać się odsetek za zwłokę oraz odszkodowania /jeśli wykaże się, że wskutek braku wypłaty wynagrodzenia została poniesiona konkretna szkoda/.
Występując z powództwem przeciwko pracodawcy będącemu spółką cywilną pracownik powinien w pozwie oznaczyć jako stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także wszystkich wspólników.
Roszczenia z tytułu wynagrodzenia przedawniają się po trzech latach. Przypadku gdy firma została postawiona w stan upadłości lub likwidacji pracownicy mogą otrzymać swoje pensje z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do którego powinien zwrócić się syndyk.
Pracownicy z FGŚP mogą otrzymać maksymalnie do:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top