Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Umowa pożyczki i użyczenia

Pożyczka
Pożyczka jest umową na mocy której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa pożyczki może zostać zawarta ustnie, ale gdy wartość przedmiotu pożyczki przekracza 500 zł, powinna ona zostać zawarta na piśmie. Mimo podpisania umowy dający pożyczkę może od niej odstąpić /nie wydawać przedmioty pożyczki/, gdy jej zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony.
W przypadku pożyczania rzeczy, jeśli okaże się, że otrzymana przez biorącego pożyczkę rzecz posiada wady, dający pożyczkę jest zobowiązany do naprawienia szkody jaką wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich.
Termin zwrotu pożyczki może być oznaczony lub też nieoznaczony. Jeśli termin został nieoznaczony, biorący jest zobowiązany do wydania przedmiotu pożyczki z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.
Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.
Użyczenie
Użyczenie jest umową na mocy której użyczający zezwala biorącemu, przez oznaczony lub nie oznaczony czas, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. W przypadku utraty, uszkodzenia, lub używania rzeczy niezgodnie z umową /jej właściwościami lub przeznaczeniem/ biorący może ponieść odpowiedzialność, którą można określić w umowie użyczenia. Również wówczas użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Użyczający może także zażądać zwrotu rzeczy jeśli okaże się mu potrzebna z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy.
Gdy umowa o użyczenie jednej rzeczy została podpisana z kilkoma osobami ich odpowiedzialność jest solidarna.
Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym. Jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
Roszczenie użyczającego w stosunku do biorącego do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.
Umowa użyczenia może dotyczyć tylko rzeczy. Jeśli umowa będzie dotyczyć pieniędzy, to gdy nawet strony podpiszą umowę użyczenia, będzie to umowa pożyczki.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top