Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Postępowanie przed sądami powszechnymi

Przed złożeniem wniosku do sądu powszechnego trzeba pamiętać iż sprawy tam w zależności od miejsca zamieszkania są rozpatrywane stosunkowo długo. Dlatego też warto z góry zadbać o dopełnienie wszystkich wymogów formalnych, gdyż jeden drobny błąd to wezwanie sądu do usunięcia braków, czyli w praktyce dodatkowe tygodnie / jeśli nie miesiące/ czekania na roztrzygnięcie sprawy.
Warto pamiętać o pozakodeksowych wymaganiach stawianych przez sędziów. Są to m.in.konieczność załączenia wypisu z rejestru przedsiębiorców/lub ewidencji działalności gospodarczej/ konieczność poświadczania za zgodność wszelkich dokumentów dołączanych do pism procesowych podawanie adresów przedsiębiorców.
Wartość przedmiotu sporu
Pojęcie kosztów jest pojęciem szerszym niż pojęcie koszty procesu i obejmuje ono nie tylko koszty procesu ale także inne koszty powstałe przed wytoczeniem powództwa, np. koszty upomnienia ( wezwań do zapłaty ) poniesione przez stronę.
W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.
W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego, natomiast w pozwie należy zaznaczyć tego typu żądania.
W przypadku pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego wartością przedmiotu sporu jest wysokość egzekwowanej wierzytelności. W sprawach o wyłączenie rzeczy lub praw spod egzekucji wartością przedmiotu sporu jest wartość zajętych rzeczy lub praw.
Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.
W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.
W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy. Oczywiście w/w sytuacja dotyczy czynszu umówionych przez strony a nie o czynsz który wynajmujący oznaczył jednostronnie bez zgody najemcy.
W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku.
W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.
W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.
Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże temu z nich, który wskaże powód.
Chociaż po ustaleniu przez sąd, wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania, to sąd jednak może swoje postanowienie o wartości przedmiotu sporu zmienić ale tylko na wskutek zmiany okoliczności sprawy.
Postępowanie w trybie nakazowym
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top