windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Rodzaje zabezpieczeń zobowiązań oraz sposoby zmniejszania ryzyka

Poręczennie cywilne jest umową poprzez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika. Umowa poręczenia pod rygorem nieważności winna być zawarta napiśmie. Umowa poręczenia może obejmować także dług przyszły , którego wysokość jest z góry oznaczona. Taka umowa może zostać odwołana w każdym czasie ale przed powstaniem długu.
W przypadku podpisanej umowy poręczenia oraz braku wykonania świadczenia przez dłużnika, wierzyciel musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie poręczyciela. Poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić niezwłocznie dłużnika wzywając go do wzięcia udziału w sprawie.Jeśli poręczyciel dokona spłaty zadłużenia powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dłużnika. Jednocześnie sam wstępuję w rolę wierzyciela dłużnika od którego może żądać spełnienia tego samego zobowiązania które sam spełnił.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl


Reklama w witrynie

Informacja o stronie