UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

P

POZEW

Data wpływu

(wypełnia sąd)

 

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem  *, to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę nie zacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić, w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla

doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników
w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku, gdy żądanie pozwu, inne wnioski pozwu, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się
w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis
.

1. Wartość przedmiotu sporu

(kwota w złotych, cyframi i słownie)

2. Sąd, do którego jest składany pozew

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

3 900,-
( trzy tysiące dziewięćset złotych )

 

 

 

 

SĄD REJONOWY

 w Olkuszu
 ul. Sprawiedliwa 2
 32-300 Olkusz
 Wydział II Cywilny

W rubrykach 3.1.1.- 4.6. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji, mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.

3. Strona powodowa

4. Strona pozwana

3.1.1. Powód i jego adres

4.1. Pozwany i jego adres

 

Jan Nieszczęsny
ul. Miła 12
32-300 Olkusz

 

 

 

Stanisław Nikczemny
Działalność Gospodarcza pod nazwą "Debtor"
ul. Krajowa 5
32-300 Olkusz 

3.1.2. Pełnomocnik powoda

4.2. Pozwany i jego adres

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

3.1.3. Adres powoda dla doręczeń

(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania powoda)

4.3. Pozwany i jego adres

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.1. Powód i jego adres

4.4. Pozwany i jego adres

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.2. Pełnomocnik powoda

4.5. Pozwany i jego adres

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.3. Adres powoda dla doręczeń

(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania powoda)

4.6. Pozwany i jego adres

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Czy wymieniono wszystkich powodów i pozwanych?

(w wypadku odpowiedzi "nie" należy wypełnić i dołączyć do pozwu formularz DS)

tak * / nie *

 

6. Żądanie pozwu

Należy wybrać właściwy rodzaj żądania 6.1 lub 6.2 i wypełnić odpowiednie rubryki. W postępowaniu uproszczonym łączenie roszczeń nie jest dopuszczalne - rubryki dotyczące drugiego z żądań należy skreślić.

6.1. Żądanie zasądzenia

Gdy żądanie pozwu jest skierowane przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu należy wskazać, w jaki sposób sąd ma zasądzić dochodzoną kwotę.

solidarnie * / w inny sposób * (wskazać jak)

 

 

 

żądana kwota

odsetki

 

3 900,-
(trzy tysiące dziewięćset złotych)

 

 

 

- ustawowe *

- umowne * (wskazać wysokość lub sposób obliczania)

 

 

kwota lub kwoty, od których

naliczane mają być odsetki

okres za który należą się odsetki

od

do

 

3 900,-
(trzy tysiące dziewięćset złotych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maja 2003 

 dnia zapłaty 

6.2. Inne żądanie

      - nakazania określonego zachowania się *

      - wydania rzeczy *

      - pozostałe *

Poniżej należy opisać zachowanie się, które sąd ma nakazać lub opisać rzecz, której wydanie ma być nakazane (tak, by wyrok mógł być wykonany), o ile to niezbędne-również wskazać termin wykonania. Jeśli powyżej wskazano "pozostałe" - należy dokładnie wskazać treść takiego żądania.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7. Żądanie zwrotu kosztów procesu

 

 

 

Powód wnosi o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu w wysokości 78 zł (siedemdziesiąt osiem zł)

 

 

 

8. Inne wnioski pozwu, o których mowa w art. 187 § 2 kpc lub w art. 4841 § 2 kpc (wskazać jakie)

 

 

Powód wnosi o;
-przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda
-przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego
-wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uzasadnienie

Należy wskazać wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne (w szczególności należy wskazać umowę, z której roszczenie wynika, obowiązek, którego pozwany nie wykonał i datę wymagalności  tego obowiązku). Okoliczności faktyczne, wnioski i dowody nie zgłoszone w pozwie mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później. W miarę potrzeby należy uzasadnić również właściwość sądu.

 

W dniu 31.03.2003 roku strony podpisały umowę o dzieło, na podstawie której powód zobowiązał się wobec
pozwanego na wykonanie prezentacji multimedialnej firmy "Debtor", której właścicielem jest pozwany. Za w/w
prezentację pozwany zobowiązał się wpłacić na rachunek powoda, znajdujący się w PKO BP SA OC/Olkusz
nr rachunku 63 187654 2892999282, kwotę w wysokości 3 900 zł w terminie pięciu dni od daty dostarczenia
prezentacji multimedialnej. Powód wręczył wykonaną prezentację pozwanemu w dniu 10.05.2003 co pozwany
potwierdził własnoręcznym podpisem na umowie o dzieło.
Pomimo upływu terminu płatności pozwny nie wpłacił na konto powoda umówionej sumy.Także mimo licznych
telefonów i wizyt u pozwnego zaległa kwota nie wpłynęła na rachunek powoda.
W związku  powyższym wniesienie pozwu jest uzasadnione.----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wnioski dowodowe

Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów nie dołączonych do pisma-wskazać gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków-wskazać ich dokładne dane i adres).

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.

10.1.1. Zgłaszany dowód

10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

Umowa o dzieło z 31.03.2003

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia prezentacji multimedialnej w dniu
10.05.2003  

10.2.1. Zgłaszany dowód

10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

Wyciąg z rachunku bankowego nr 63 187654
2892999282 za maj 2003 

 

 

 

Brak wpłaty ze strony pozwanego 

 

10.3.1. Zgłaszany dowód

10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

10.4.1. Zgłaszany dowód

10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi "nie"należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody nie zgłoszone w pozwie i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

tak * / nie *

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)

1)       .....1..... odpisów pozwu i wszystkich załączników,

2)       pełnomocnictwo, *

3)       dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, *

4)      Umowa o dzieło z 31.03.2003

5) Wyciąg z rachunku bankowego za maj 2003 z PKO BP SA OC/Olkusz nr 63 187654 2892999282  

 

 

 

 

 

 

 

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej pozew oraz podpis

14. Data

 

Jan Nieszczęsny

 

 

 

01 czerwca 2003

P O U C Z E N I E

     Pozew należy złożyć na urzędowym formularzu:

(A) w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

     1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

     2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

     3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej - bez względu na wartość przedmiotu sporu.

     W sprawach tych również odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i pisma zawierające wnioski dowodowe należy złożyć na urzędowych formularzach.

     W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.

(B) w sprawach, w których powód - usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

     1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

     2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

     3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

     4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

     5) wywóz nieczystości,

     6) dostarczanie energii cieplnej.

     W sprawach tych zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowych formularzach również wtedy, gdy sprawy nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wskazanych w pkt (A).

     Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

     Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

     Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

wstecz