Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Doręczanie pism procesowych

Strony postępowania sądowego, występujące bez pełnomocników, mają prawo do otrzymywania pism procesowych. O ile odbiór takich pism leży zazwyczaj w interesie wierzyciela, o tyle z dłużnikami może być już różnie. Dłużnik może unikać odbioru korespondencji kierowanej do niego przez sąd. Ponieważ takie działanie powodowałoby paraliż działań sądów, w niektórych wypadkach uznaje się, że pismo zostało doręczone, nawet wtedy, gdy nie odebrał go dłużnik /pozwany/.
Najczęściej doręczenie są dokonywane przez sąd za pośrednictwem poczty. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście a pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top