Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność pełnomocnika

Pełnomocnictwo jest to umocowanie do działania w cudzym imieniu oparte na oświadczeniu reprezentowanego / mocodawcy /. Można rozróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw:
1.Pełnomocnictwo ogólne, gdzie pełnomocnik może dokonywać wszystkich czynności w zakresie tzw.zwykłego zarządu
2.Pełnomocnictwo rodzajowe, gdzie pełnomocnik dokonuje w imieniu swojego mocodawcy czynności określonego rodzaju
3.Pełnomocnictwo szczególne, gdzie pełnomocnik dokonuje w imieniu mocodawcy ściśle określonej czynności.
Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Natomiast każde inne może być zawarte w innej formie, jednak jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo winno być udzielone tak aby inne osoby mogły bez trudu stwierdzić do jakich czynności w imieniu mocodwcy jest upoważniony pełnomocnik.
Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, a każdy z nich może działać samodzielnie lub też łącznie /powinno się to zaznaczyć w umowie/. Sam pełnomocnik również może udzielić dalszych pełnomocnictw, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
Odpowiedzialność mocodawcy za zobowiąznia pełnomocnika
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top