Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Europejskie Prawo Kontraktowe (PECL)

Przedsiębiorcy podpisujący kontrakty z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi mogą zastrzec w umowie na podstawie jakiego prawa bądą rozpatrywane ich ewentualne spory, dotyczy to zwłaszcza właściwej interpretacji poszczególnych punktów kontraktu. Niestety takie zapisy są najczęściej powiązane z koniecznością zatrudnienia prawnika w kraju kontrahenta , gdy przedsiębiorca nie zna obowiązującego tam prawa /oczywiście jeśli spory będą rozstrzygane w kraju kontrahenta/.
W przypadku gdy strony kontraktu nie znają obowiązującego w innym kraju prawa i nie chcą ponosić wydatków z zatrudnieniem prawnika mogą zawierać umowy do których zastosowanie będą miały przepisy "The Principles of European Contract Law" (PECL) czyli "zasady europejskiego prawa kontraktowego".
Z zasad opisanych w PECL strony mogą korzystać wówczas, gdy te postanowienia włączyły do kontraktu lub poddały kontrakt regułom określonym w PECL. Zasady europejskiego prawa kontraktowego mogą być również zastosowane gdy:
-strony zgodziły się aby kontrakt był poddany ogólnym zasadą prawa
-strony nie dokonały wyboru właściwego systemu prawa lub reguł prawa dla ich kontraktu,
-takiego dokonały, ale system lub reguły prawa nie zawierają postanowień pozwalających rozstrzygnąć problemy powstałe w związku z kontraktem.
W przypadku zaistniałego sporu pomiędzy stronami kontraktu, podstawową zasadą PECL jest określenie właściwej intencji stron zawartego kontraktu /wskazanie właściwej wykładni/. Szczególnie uwzględnienia się okoliczności konkretnego przypadku, właściwe zrozumienie woli i celu strony kontraktu, nawet wówczas gdy odbiega ona od słów zawartych w kontrakcie co jednak nie oznacza że tekst kontraktu jest nieistotny, gdyż określenie właściwej intencji strony występuje wówczas gdy jej działania odbiegają od sformułowań zawartych w kontrakcie.
Strony kontraktu korzystające z PECL powinny także w umowie określić który sąd będzie rozpoznawał ich ewentualne spory. Jeśli tego nie zrobią /nie będzie tego zapisu w umowie/ wybór sądu będzie określony przez rodzaj umowy, konwencje międzynarodowe
Zainteresowanych zasadami europejskiego prawa kontraktów zapraszam na stronę www.jus.uio.no Niestety strona jest w angielskiej wersji językowej, gdyż nie ma oficjalnego tłumaczenia tekstu na j.polski.

Reklama

Back to Top