Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Opóźnienie a zwłoka dłużnika, zaliczka a zadatek

Prawo rozróżnia dwa rodzaje opóźnień w wykonaniu zobowiązań przez dłużnika, są to:
-opóźnienie zwykłe
-opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłoka
Z opóźnieniem zwykłym mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli to opóźnienie dotyczyło wartości pieniężnych wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody.
Gdy opóźnienie dotyczy świadczenia niepieniężnego wierzyciel może na zasadach ogólnych domagać się wykonania tego zobowiązania. W obrocie gospodarczym właśnie najczęściej mamy do czynienia z opóźnieniem zwykłym.
Z opóźnieniem kwalifikowanym, czyli ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
Skutkiem zwłoki jest to, iż wierzyciel może od dłużnika żądać niezależnie od wykonania ciążącego na nim zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Naprawienie szkody obejmuje straty, jakie poniósł wierzyciel, oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć gdyby mu tej szkody nie wyrządzono.
Gdyby na skutek zwłoki, świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może odmówić przyjęcia świadczenia i zażądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
W przypadku zwłoki wierzyciel jest uprawniony do wykonania zastępczego.
Opóźnienie kwalifikowane może się stać opóźnieniem zwykłym wtedy, gdy dłużnik udowodni, że zwłoka nastąpiła z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
Zadatek a zaliczka
Sposobem zabezpieczenia umowy może być zadatek. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała a jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top