Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zawarcie ,odstąpienie od umowy

Zawarcie umowy
Zawierając umowę z kontrahentem należy zawsze zadbać aby umowa od strony formalnoprawnej została zawarta prawidłowo. Na gruncie prawa cywilnego w Polsce obowiązuje zasada swobody zawierania umów, a generalnie wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (oświadczenie woli). Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
Każde oświadczenie woli, które cechuje stanowcza propozycja zawarcia umowy, obejmująca minimalną jej treść, należy już uznać za ofertę.
Zawierając umowę z kontrahentem należy pamiętać, aby wszystkie jej postanowienia sporządzić na piśmie. Wiąże się to z późniejszą, ewentualną, możliwością udokumentowania treści zawartej umowy przed sądem, jeśli na tle konkretnej umowy dojdzie do sporu. Umowa powinna być podpisana przez obie strony ( podpis czytelny ). W przypadku gdy umowa jest zawierana z podmiotem wpisanym do KRS-u, umowa powinna być podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Zazwyczaj, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, lub jednego łącznie z prokurentem. Jeśli umowa w powyższym przypadku zostanie podpisana tylko przez jednego członka zarządu będzie ona uznana za nieważną. Dlatego przed zawarciem umowy z takim podmiotem warto sprawdzić KRS lub poprosić kontrahenta o dostarczenie odpisu z KRS-u.
Odstąpienie od umowy
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top