Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odsetki

Strony zawierające umowę mogą zastrzec, iż w przypadku opóźnień w zapłacie należności, dowolną wysokość odsetek. Są to tzw.odsetki umowne. Należy jednak pamiętać o rozsądnym określaniu wysokości takich odsetek, gdyż zbyt wysokie odsetki sąd może obniżyć do ich ustawowego wymiaru. Trudno jednak jest określić kiedy odsetki umowne są wygórowane a kiedy nie. Każdy przypadek sąd rozpatruje indywidualnie. Jeśli w umowie nie określono wysokości odsetek to wówczas przysługują odsetki ustawowe.
Należy pamiętać, że gdy mamy do czynienia z opóźnieniami w zapłacie ceny, wynikającej z transakcji handlowych, to przysługują odsetki podatkowe /wyższe w chwili obecnej od ustawowych/.
Właściwe określenie terminu przedawnienia odsetek w sprawach gospodarczych decyduje, czy po upływie określonego terminu wierzycielowi będą one przysługiwały w przypadku nieterminowego spełnienia świadczenia przez dłużnika.
Odsetki naliczane są z każdym dniem upływu terminu płatności i dlatego roszczenia z tytułu odsetek przedawniają się z każdym dniem takiego upływu terminu. Wierzyciel może zażądać odsetek już od następnego dnia po przekroczeniu terminu płatności. Może także zażądać odsetek od zaległych odsetek, ale dopiero w chwili wytoczenia o nie powództwa. Inaczej sprawa z zapłatą odsetek wygląda w przypadku opóźnienia płatności związanej ze zwrotem kosztów procesu. Jeśli dłużnik nie zwrócił w terminie wierzycielowi kosztów procesu, wierzyciel niestety nie może domagać się odsetek za takie opóźnienie, gdyż po zakończeniu procesu nie można już dochodzić w odrębnym postępowaniu jakichkolwiek dalszych należności z tytułu kosztów tego procesu. Chcąc odzyskać odsetki oprócz należności głównej w postępowaniu sądowym, należy się o to zwrócić w pozwie. Wierzyciel, który zapomni o tym, może wytoczyć osobne powództwo o odsetki.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top