Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Określenie kiedy wierzytelność jest nieściągalna

Podatnik ma możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów i usług, które są nieściągalne lub nieściągalność została uprawdopodobniona.
Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej wymagalności.
Nowelizacja ustawy o VAT która obowiązuje od 1.12.2008 roku wprowadziła możliwość skorygowania podatku wynikającego z dostawy towarów lub usług dla przedsiębiorców z tytułu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Nowe regulacje dają wierzycielom możliwość odzyskania VAT należnego, odprowadzonego do urzędu skarbowego, a wynikającego z faktur, które nigdy nie zostały zapłacone lub zostały zapłacone tylko częściowo.
Powyższa możliwość jednak została jednak uzależniona od spełnienia warunków takich warunków jak:
-dostawa towarów lub usługi jest dokonywana podmiotowi gospodarczemu zarejestrowanemu jako podatnik VAT
-wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT
-wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako opodatkowany obrót
-wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie ani też nie zostały zbyte
-od daty wystawienia faktury nie upłynęło 2 lata (licząc od początku roku w którym została wystawiona faktura)
-wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych a dłużnik w ciągu 14 dni od otrzymania tego zawiadomienia nie uregulował należnośc ( zawiadomienie należy wysłać listem poleconym za poświadczeniem odbioru).
Korekta podatku może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym upłynął termin 14 dni ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru zawiadomienia.
.Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia.
Wierzyciel w ciągu 7 dni od dokonania korekty powinien zawiadomić dłużnika o tej czynności a kopię zawiadomienia dostarczyć do Urzędu Skarbowego wierzyciela.
Jeśli dłużnik ureguluje tylko część swojego zobowiązania korekta może dotyczyć tylko nieuregulowanej części należności.
Jeśli należność została spłacona po dokonaniu korekty wierzyciel jest obowiązany do zwiększenia podatku należnego w rozliczeniu za okres w którym należność została uregulowana.
Dłużnik który otrzymał zawiadomienie od wierzyciela i nie ureguluje swoich należności, jest zobowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego a w przypadku jego braku do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego.
( jak było do czasu nowelizacji zobacz tutaj ).
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top