Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jednym ze środków, których zadaniem ma być skłonienie podmiotów gospodarczych, do właściwego wykonywania swoich obowiązków, na które nakłada na nich prawo upadłościowe i naprawcze jest możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
W porównaniu do nieobowiązującego już Prawa upadłościowego został w znacznej części rozszerzony zakres jej stosowania oraz katalog osób, których może dotyczyć ten zakaz.
Sąd upadłościowy wszczyna takie postępowanie na wniosek:
-wierzyciela,
-syndyka,
-nadzorcy sadowego albo zarządcy,
-Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
-Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
W tej sprawie są stosowane przepisy o postępowaniu nieprocesowym określone w k.p.c., a prowadzi je sąd upadłościowy. Gdy nie wszczęto postępowania upadłościowego albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe, orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.
Sąd może orzec na okres od 3 do 10 lat zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
-na własny rachunek ,
-pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
-reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu
Osoby, która ze swej winy będą do tego zobowiązanym nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości lub już po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy. Sąd może także orzec powyższy zakaz w stosunku do osoby, która po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości lub jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sadu albo sędziego-komisarza, albo tez w inny sposób utrudniała postępowanie.
Orzekając taką karę bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.
Sąd również może orzec powyższy zakaz w stosunku do osoby wobec której:
1) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego
2) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości
Również może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec;
-dłużnika będącego osoba fizyczna, także jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa,
-w stosunku do osób, które były uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub spółki handlowej nie mającej osobowości prawnej oraz innych przedsiębiorców.
Przedawnienie orzekania
Sąd nie będzie orzekał zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, gdy takie -postępowanie nie zostało wszczęte w ciągu roku od umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego
-oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, który nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
- gdy nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, od dnia, w którym dłużnik obowiązany był taki wniosek złożyć.
Zerwanie ze "starymi" długami
Nie zawsze ogłoszenie upadłości będzie równało się z zerwaniem ze starymi "długami".
W niektórych sytuacjach w przypadku częściowego lub braku zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, wierzyciel ma możliwość po jego zakończeniu, kierować egzekucję w stosunku do członków zarządu lub majątku osobistego przedsiębiorcy, gdyż zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, to obowiązek a nie prawo przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy powyższa sytuacja dotyczy spółki kapitałowej to można próbować odzyskać pozostałe należności od członków zarządu, gdyż nieodzyskanie długów spółki w postępowaniu upadłościowym można porównać do nieskutecznej egzekucji komorniczej z majątku spółki, która to na podstawie art. 299 k.s.h. otwiera możliwość ich ściągnięcia od członków zarządu.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top