Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Upadłość a zobowiązania

Ogłoszenie upadłości ma istotny wpływ na dotychczasowe zobowiązania upadłego. Ponieważ prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje dwa rodzaje upadłości;
-upadłość obejmującą likwidację majątku
-upadłość z możliwością zawarcia układu
każda z nich odmiennie wpływa na zobowiązania.
Upadłość obejmująca likwidację majątku
W przypadku ogłoszenia upadłości obejmującą likwidację majątku upadłego, to jego majątek wchodzący w skład masy upadłości powinien zostać zlikwidowany, a suma w ten sposób uzyskana jest przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli.
Dlatego też zobowiązania łączące upadłego a jego kontrahentów są dostosowane do tego typu postępowania. Wszelkie zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił /wierzytelności przyszłe/, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Podobnie jest ze zobowiązaniami niepieniężnymi, tylko z dniem ogłoszenia upadłości, są one zamieniane na zobowiązania pieniężne.
Z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Należy pamiętać, że nie dotyczy to odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, wpisem w rejestrze, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską, gdyż odsetki te mogą być zaspokajane tylko z przedmiotu zabezpieczenia.
Wzajemne potrącenia
Możliwe jest także dokonywanie wszelkich potrąceń wierzytelności upadłego z wierzytelnościami wierzyciela, jeśli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości /nawet, gdy jedna z nich nie jest jeszcze wymagalna/.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top