Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik jak i wierzyciel. Jednak wniosek składany przez dłużnika, z tytułu iż posiada większą wiedzę o przedsiębiorstwie niż wierzyciel, jest różny od wniosku składanego przez wierzyciela.
Wniosek o ogłoszenie upadłości generalnie musi zawierać:
1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dlużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spólki lub osoby prawnej i likwidatorów, jezeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadajacych za zobowiazania spółki bez ograniczenia
2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
4) informacje, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych /gdy wniosek składa wierzyciel ten punkt jest pomijany/
5) informacje, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Do wniosku należy także dołączyć odpis z rejestru /gdy dłużnik wpisany jest do KRS/.
Jeśli wniosek składa dłużnik powinien także określić czy wnosi o ogłoszenie upadłości z mozliwością zawarcia układu, czy o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku.
Do wniosku dłużnik powinien także dołączyć:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top