Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Umowa najmu i dzierżawy

Umowa najmu polega na wydaniu przez wynajmującego określonej rzeczy materialnej /np. nieruchomości, ruchomości/ najemcy do używania przez oznaczony lub nieoznaczony czas, za co najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu określony czynsz, który może zostać określony w pieniądzu lub też w określonym świadczeniu.
Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Natomiast drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.
Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.
Jeśli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego. Natomiast, jeśli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Gdy wynajmujący wad nie usunął, lub też ich się nie da usunąć najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Powyższe roszczenia nie przysługują najemcy gdy o wadach rzeczy wiedział w chwili zawarcia umowy najmu.
Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.
Bez zgody wynajmującego, najemca nie może czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub z jej przeznaczeniem rzeczy. Gdy rzecz najemca używa w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
Umowa najmu może zostać zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Jednak gdy umowa najmu dotyczy nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż jeden rok, powinna ona zostać zawarta na piśmie.
W przypadku braku zawarcia pisemnej umowy na najem, poczytuje się, że została ona zawarta na czas nieokreślony. Podobnie wygląda sytuacja gdy najem jest zawarty na czas dłuższy niż dziesięć lat. W związku z powyższym umowy najmu zawarte na powiedzmy jedenaście lat będą nieskuteczne, gdyż są one z mocy prawa "traktowane" jako zawarte na czas nieokreślony.
Gdy na podstawie umowy najmu najemca jest zobowiązany do uiszczania należności, powinien ją zapłacić w umówionym terminie. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie:
-gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu,
-gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.
Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.
Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych, które są następujące:
-gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego
-gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego
-gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.
Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.
Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony.
Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.
Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.
Jak wspomniałem wyżej umowa najmu może zostać zawarta w formie ustnej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dochodzenia swoich praw przed sądem, brak pisemnej formy umowy, może utrudnić rozstrzygnięcie sporu, gdyż nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron.
Najem Okazjonalny
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top