Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Mediacja

Od 10.12.2005 rok zaczynają obowiązywać przepisy k.p.c. dotyczące mediacji. Celem wprowadzenia instytucji mediacji do k.p.c. było ustanowienie alternatywy w stosunku do sądowego rozstrzygania sporów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz polubownymi.
W drodze mediacji będą mogły być rozpatrywane wszelkie sprawy cywilne, które mogą być rozstrzygnięte w drodze ugody zawartej przed sądem oraz wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych.
Oczywiście strony będą mogły się umówić czy swój spór chcą rozstrzygnąć przed mediatorem czy też na drodze sądowej. Umowa dotycząca skorzystania z usług mediatora może mieć dowolną formę jak również poprzez dokonanie tzw. czynności dorozumianej, czyli przez faktyczne podjęcie mediacji. Strony przed zawarciem umowy dotyczącej mediacji powinny się zastanowić czy w przyszłości będą rozstrzygać spory przed mediatorem gdyż co prawda
podpisanie takiej umowy nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd w postępowaniu cywilnym, ale pozwany w takim wypadku będzie mógł podnieść zarzut że została zawarta taka umowa i sąd skieruje sprawę na drogę postępowania mediacyjnego. Gdyby mimo takiego skierowania strona odmówiła udziału w mediacji, wówczas może ona ponieść koszty procesu gdy bezzasadnie odmawia poddaniu się mediacji.
Także sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron. Tego typu postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację. Sąd nie może dokonać powyższych czynności gdy sprawa jest rozpatrywana w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.
W przypadku gdy sąd kieruje sprawę do mediacji to on wyznacza mediatora ale strony mogą wybrać inną osobę. Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca (chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji). W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron. Po upływie tego terminu sąd wyznacza rozprawę. Rozprawa może być wyznaczona wcześniej, jeśli choć jedna ze stron oświadczyła, że nie wyraża zgody na mediację.
Mediator
Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, ale nie może nim być sędzia, chyba że w stanie spoczynku. Przy prowadzeniu mediacji mediator powinien zachować bezstronność oraz jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy co do faktów o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji ( czyli na te okoliczność nie będzie mógł być słuchany jako świadek
w postępowaniu cywilnym). Strony mogą go zwolnić z tego obowiązku. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji (może z nich zrezygnować) a koszty ponoszą strony.
Oprócz mediatorów doraźnych mogą być także tzw. stali mediatorzy którzy zostali powołani przez organizacje społeczne lub zawodowe i są wpisani na listy tzw. stałych mediatorów. Tego typu listy są przekazywane prezesom sądów okręgowych.
Mediator nie ma żadnych uprawnień władczych. Nie rozstrzyga sporu a jego zadanie polega na doprowadzeniu do zawarcia ugody stron.
Postępowanie mediacyjne
Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Wniosek o przeprowadzenie mediacji składa się:
- oznaczenie stron
- dokładnie określone żądanie
- przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie
- podpis strony
- odpis umowy o mediację /jeśli została sporządzona pomiędzy stronami/
Jednak mimo doręczenia wniosku mediatorowi nie zawsze postępowanie mediacyjne zostanie wszczęte. Może to nastąpić w przypadku gdy:
1) stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji,
2) strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji,
3) strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora,
4) strony nie zawarty umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację
Po otrzymaniu wniosku, jeśli nie zachodzą okoliczności wymienione wyżej, mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Jednak, jeśli strony wyrażą zgodę na prowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego, mediator nie będzie ustalał terminu i miejsca mediacji, a mediator w tym wypadku będzie przekazywał wzajemnie stronom stanowiska strony przeciwnej.
Z przebiegu mediacji posiedzenia mediacyjnego mediator sporządza protokół gdzie opisywany jest m.in. wynik jego ustaleń mediacyjnych. Gdy strony zawarły ugodę zamieszcza się ją w protokole albo jest ona dołączana do niego. Strony podpisują ugodę. Gdy strony nie zawarły ugody, mediator, zaznacza to w swoim protokole. W przypadku braku zawarcia ugody strony które następnie skierują sprawę na drogę postępowania cywilnego nie będą mogły powoływać się na okoliczność ujawnione w toku mediacji, a w szczególności na propozycje wzajemnych ustępstw zgłoszonych w mediacji. Takie powoływanie się w postępowaniu sądowym czy przed sądem polubownym będzie prawnie bezskuteczne.
Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, a jeśli to sąd wyznaczył mediatora to do sądu który rozpatrywał daną sprawę. Po otrzymaniu takiej ugody, sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie, co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem /na posiedzeniu niejawnym/. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.
Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.
Koszty mediacji
Jak już wspomniałem wyżej mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Ciężar zapłaty wynagrodzenia i zwrotu wydatków obciąża strony. Oczywiście nie ma żadnych z góry określonych stawek ale należy się spodziewać, że w przypadku korzystania z usług mediatorów stałych będą oni mieli określone taryfy. Jeśli postępowanie mediacyjne zostanie wszczęte na podstawie skierowania sądu, koszty mają być określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie skierowania przez sąd wynisie:
- w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1 000 złotych za całość postępowania mediacyjnego
- w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd czasie mediacji, wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie - 25 złotych
-jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%
Także zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów. Dotyczy to:
1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
2) zawiadomień stron;
3) zużytych materiałów biurowych;
4) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych za jedno posiedzenie.
Jeśli spory do mediacji będą kierowane przez sądy a nie uda się podpisać umowy, koszty będą wliczane do kosztów postępowania za które zapłaci strona przegrywająca w wysokości nieprzekraczającej czwartej części wpisu, jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo zawarta ugoda nie została zatwierdzona przez sąd.
Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą, znosi się wzajemnie, oczywiście jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
Także w przypadku zawarcia ugody na podstawie skierowania sądu, stronie zostanie zwrócone 3/4 uiszczonej opłaty która została dokonana od pisma wszczynającego postępowanie sądowe w I instancji. Możliwość zwrotu tej opłaty będzie obowiązywać od 2.03.2006 r.
Przedawnienia roszczeń objętych mediacją
Roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu."
Z usługi mediacji można skorzystać za pośrednictwem Biura Obrotu Wierzytelnościami Expert.

Reklama

Back to Top