Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Likwidacja spółek kapitałowych a ich wierzytelności

Rozwiązanie spółki ma za zadanie m.in.uregulować stosunki majątkowe pomiędzy wspólnikami oraz wierzycielami.
Rozwiązanie spółki powodują:
-przyczyny przewidziane w umowie spółki
-uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza
-ogłoszenie upadłości spółki
-inne przyczyny przewidziane prawem
Sąd rejestrowy może także orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki gdy:
-nie zawarto umowy spółki
-określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem
-umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów
-na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki
-na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.
Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. W trakcie likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną ale do jej nazwy dodaje się "w likwidacji".
Postępowanie likwidcyjne dzieli się na trzy etapy:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top