Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność wynikająca z umowy leasingu

Jednym z narzędzi umożliwiających kredytowanie podmiotu gospodarczego jest leasing.
Przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca )zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od określonego sprzedawcy, a następnie oddać ją korzystającemu (leasingobiorcy )do używania (oraz ewentualnie pobierania pożytków z tej rzeczy) przez określony czas. W zamian korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne. Wynagrodzenie to powinno być równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Umowa leasingu pod wyborem nieważności powinna być sporządzona na piśmie.
Przedmiotem leasingu mogą być tylko rzeczy (ruchomości i nieruchomości).
Obowiązki stron
Leasingodawca
- powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania mu przez sprzedawcę, oraz razem z rzeczą odpis umowy ze sprzedawcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od sprzedawcy lub producenta
Leasingobiorca
- obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, a w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania)
- ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy.
- zawiadomienie finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy ( jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje )
- umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy
- z chwilą zakończenia stosunku leasingowego zwrot rzeczy finansującemu
- używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy
- płacić raty w umówionych terminach
- bez zgody finansującego nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top