Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Łączenie, podział i likwidacja spółek a ich zobowiązania

Spółki kapitałowe oraz osobowe mogą się ze sobą łączyć. Spółki kapitałowe mogą się łączyć ze sobą i ze spółkami osobowymi, natomiast spółki osobowe mogą się łączyć tylko ze sobą poprzez zawiązanie spółki kapitałowej /gdy spółka osobowa łączy się ze spółką kapitałową to nie może ona być spółką przejmującą, jak i spółką nowo zawiązaną/.
Połączenie spółek następuje poprzez:
-przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)
-zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki)
Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, a ich połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru.
Jeśli jedna ze spółek jest dłużnikiem to wówczas majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia. Dotyczy to takiej sytuacji, gdy wierzyciele przed upływem sześciu miesięcy /od dnia ogłoszenia o połączeniu/ zażądali na piśmie zapłaty. W trakcie odrębnego zarządzania majątkami spółek, ich wierzyciele maja pierwszeństwo zaspokajania z ich pierwotnej spółki /która była ich dłużnikiem/, przed wierzycielami spółek powstałych po połączeniu. W trakcie prowadzenia oddzielnego zarządu, członkowie organów spółki /przejmującej, lub nowo zawiązanej/ odpowiadają solidarnie.
Gdy połączenie następuje tylko pomiędzy spółkami osobowymi, wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają:
-subsydiarnie-wobec wierzycieli spółki
-solidarnie-ze spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną, za zobowiązania spółki osobowej powstałe przed dniem połączenia, przez okres trzech lat licząc od tego dnia.
Podział spółek
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top