Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości a zakładane są dla nieruchomości, które nie mają, lub których księgi wieczyste zaginęły. Ponieważ księgi wieczyste są jawne, dlatego też nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej. Księgi można przeglądać w obecności pracownika sądu i może to zrobić każda osoba mająca w tym interes prawny lub notariusz.
Księgami wieczystymi "rządzą" pewne domniemania.
Przede wszystkim domniemywa się, że wpisy w księdze są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Jeśli okaże się, że istnieje niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym to treść księgi rozstrzyga kto przez czynność prawną nabył własność lub inne prawo rzeczowe /jest to tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych/. Rękojmia nie chroni osób działających w złej wierze, czyli tych, którzy wiedzą /lub z łatwością mogli się o tym dowiedzieć/, że treść księgi jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym.
Księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe /Wydziały Ksiąg Wieczystych/ właściwe do jej prowadzenia ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jeśli nieruchomość położona jest na kilku obszarach sądów, właściwy sąd do prowadzenia księgi wyznaczany jest przez prezesa sądu wojewódzkiego.
Zakładane są zazwyczaj na wniosek osoby uprawnionej, czyli np. takiej która jest właścicielem nieruchomości, przysługuje jej ograniczone prawo rzeczowe, wierzyciel który nabył prawo umożliwiające dokonanie wpisu do księgi.
Księgę wieczystą może także założyć na podstawie odrębnych przepisów ZUS, który jest upoważniony do składania wniosku o założenie księgi dla nieruchomości swoich dłużników.
Dla każdej nieruchomości jest prowadzona odrębna księga wieczysta /chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej/.
W dniu 7 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowelizacja dostosowała obowiązujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych posiada program "Pismak"
Księgi wieczyste są prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dlatego też w przypadku zmiany jej właściciela należy dokonać zgłoszenia. Od 1.12.2013 obowiązuje nowe zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości. Zawiadomienie dostępne [ tutaj ]

Reklama

Back to Top