Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Wzajemne potrącenia

Jednym ze sposobów rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami jest zakup wierzytelności w celu ich późniejszego potrącenia. Jego istota polega na tym, że wierzyciel określonego podmiotu gospodarczego, jest jednocześnie jego dłużnikiem. W przypadku, gdy taka sytuacja nastąpi oba podmioty mogą potrącić swoją wierzytelność. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód aby wierzytelności takie pochodziły z innych umów a więc mogą one być nabyte w drodze przelewu od innego przedsiębiorcy.
W niektórych wypadkach można również dokonywać potrąceń wierzytelności przedawnionych. Takiego potrącenia można dokonać w chwili gdy potrącenie stało możliwe a przedawnienie roszczenia jeszcze nie nastąpiło. Innymi słowy, gdy roszczenie jednej strony było już wymagalne a roszczenie drugiej jeszcze nie było przedawnione.
Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.
Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Dokonanie samego potrącenia jest bardzo proste.
Wystarczy iż wierzyciel dokona zakupu towaru lub też zamówi usługę u swojego dłużnika przez co zaciągnie zobowiązanie za które rozliczy się wierzytelnością tegoż dłużnika.Warto w tym miejscu zaznaczyć iż wzajemne rozliczenie należności ma w rozliczeniach pierszeństwo a to znaczy iż np. sprzedaż takiej wierzytelności może być nieskuteczna.
Wskutek wzajemnego potrącenia obie wierzytelności są umarzane.
Można dokonać potrącenia gdy są to:
-wierzytelności wzajemne
-przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku
-wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym
Nie w każdym wypadku jednak można dokonać potrąceń. Wyłączone z potrąceń są:
-wierzytelności nie ulegają zajęciu
-wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania
-wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych
-wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne
Jeśli poszukujesz wierzytelności celem potrącenia /lub do innych celów/ zapraszam tutaj.
Wzór oświadczenia o potrąceniu tutaj
Konwersja
Dochodzenie swoich roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego niestety nie zawsze przynosi pożądany przez wierzyciela skutek. Jeśli dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością można spróbować zmienić spłatę zadłużenia i zastosować konwersję.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top