Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta

Od stycznia 2003 roku obowiązuje ustawa "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej". Ustawa ta w odmienny sposób reguluje zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar wobec kupującego, będącego osobą fizyczną, która kupuje określoną rzecz ruchomą w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Określona rzecz ruchoma w myśl ustawy, nazywana jest towarem konsumpcyjnym. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wyłącza przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące, rękojmi za wady, zastępując je tzw. "niezgodnością towaru z umową", oraz gwarancji.
W myśl ustawy sprzedawca ma obowiązek udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności powinien podać takie dane jak:
-nazwę towaru,
-określenie producenta lub importera i kraj pochodzenia towaru,
-znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy,
-informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
-stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach
W/w informacje powinny się znajdować:
1.w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie - na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone
2.w pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru.
Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
W sytuacji gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może zażądać doprowadzenia kupionego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Kupujący traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla niektórych towarów, ze względu na ich trwałość, termin ten może być krótszy.
Powyższe uprawnienie nie przysługuje, gdy kupujący stwierdził niezgodność towaru z umową po upływie dwóch lat od wydania towaru przez sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jego roszczenia przedawniają się z upływem jednego roku. W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednak nie poniżej jednego roku Sprzedawca, który otrzymał zawiadomienie kupującego o niezgodności towaru z umową,zawierające żądanie nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy - ma obowiązek ustosunkować się do niego w terminie 14 dni. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje uznaniem roszczeń kupującego za uzasadnione, a w związku z tym sprzedawca będzie zobowiązany do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, stosownie do żądań kupującego. Jeśli sprzedawca nie wykona uprawnień osoby fizycznej, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy. To uprawnienie przysługuje także wtedy, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Natomiast nieodpłatność naprawy i wymiana towaru oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeśli sprzedawca zaspokoi roszczenia wynikające z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, może on dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową sprzedaży konsumenckiej. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań. Sprzedawca jednak musi pamiętać, że i tutaj obowiązuje termin przedawnienia, który wynosi sześć miesięcy po zaspokojeniu kupującego, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to uczynić.
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
Gwarancja w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top