Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Ustawa o komornikach oraz opłaty

Uwaga; z dniem 28.12.2007 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zmianie ulegnie m.in. sposób wyboru komornika oraz opłaty za czynności komornicze. Więcej tutaj.
Z dniem 13.11.04 zaczyna obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja ta wprowadziła kilka istotnych zmian do obowiązujących dotychczas przepisów. Wydłużyła m.in. termin na podjęcie czynności egzekucyjnych przez komornika od wpłynięcia wniosku, możliwość skierowania wniosku do sądu o zmniejszenie wysokości opłat pobieranych od dłużnika.
Z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości komornik może, na pisemny wniosek wierzyciela, prowadzić egzekucję na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza sześciu miesięcy (zaległość oblicza się, dzieląc liczbę spraw nie załatwionych w roku poprzednim przez średni miesięczny wpływ spraw w roku poprzednim - z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się).
Po złożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komornik podejmuje czynności egzekucyjne (chyba że wnioskowi nie można nadać biegu z powodu przeszkód prawnych). Komornik w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku podejmuje czynności egzekucyjne niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia egzekucji.
Za wszczęcie postępowania komornik od dłużnika nie pobiera żadnych opłat. Wyjątkiem od tej zasady mogą być przypadki żądania przez komornika zaliczki na:
-wszczęcie postępowania o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 2% wartości roszczenia, nie mniej jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia
-o pozostałych wydatkach związanych z egzekucją które nie uległy zmianom znajdziesz tutaj
Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową która wynosi:
-cała opłata stosunkowa wynosi 15% wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Opłatę ustala komornik w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez niego wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Opłatę tę komornik pobiera również w wypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na umorzenie egzekucji z mocy prawa .
W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tytułu opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. Podstawą ustalenia wysokości opłaty są egzekwowane należności według stanu na dzień wyegzekwowania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może zmniejszyć wysokość opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika od dłużnika (zobacz dodatkowe informacje na ten temat poniżej)
W przypadku gdy wszczęcie egzekucji i postępowania o zabezpieczenie dotyczy świadczeń niepieniężnych uzależnione jest one od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Nieuiszczenie tej opłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności.
W sprawach egzekucyjnych oraz w sprawach o dokonanie
zabezpieczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Jeśli nteresują Cię różne sposoby egzekucji zapraszam tutaj
O tym jaka wyglądały opłaty do czasu nowelizacji ustawy znajdziesz tutaj
Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych
Od 2.03.2006 roku wchodzi w życie ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która określa także stałe opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.
Opłaty stałe
Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:
1) wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;
2) ukaranie grzywną dłużnika za brak wykonania obowiązku zaniechania czynności lub przeszkadzaniu czynnościom wierzyciela;
3) przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;
4) ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;
5) nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.
Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:
1) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty;
2) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
3) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
4) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
5) ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;
6) umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:
1) zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości;
2) zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;
3) wniosku o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;
4) wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności;
5) wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika;
6) zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.
Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o:
1) wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
2) wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
O opłatach sądowych wynikających z nowej ustawy znajdziesz tutaj.
Opłaty za działania nie będące czynnościami egzekucyjnymi.
Komornik oprócz prowadzenia egzekucji jest uprawniony do innych działań nie będących czynnościami egzekucyjnymi. Oczywiście za tego typu działania, komornikowi także należy się wynagrodzenie. Od 29.03.06 obowiązują nowe opłaty za czynności komorników nie będące egzekucją.
W przypadku:
1) licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego;
2) sprawowania, na wniosek organizatora licytacji, urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty
Komornik może żądać opłatę stałą w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, za każdą rozpoczętą godzinę. Jeśli czynności które wymieniłem wcześniej, są kontynuowane w drugim i kolejnych dniach komornik pobiera opłatę w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku.
Za wprowadzenie syndyka masy upadłości lub zarządcy w posiadanie majątku upadłego, komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia.
Za dokonanie doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, komornikowi należy się stała opłata w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy komornik ma za zadanie sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora, komornik pobiera opłatę stała w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę.
Opłatę stałą w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności komornik pobiera za dokonanie innych czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa a które nie zostały w/w.
Brak opłat po umorzeniu egzekucji
Jeśli po wszczęciu egzekucji komorniczej, dłużnik porozumie się z wierzycielem co do spłaty zobowiązania, może on uniknąć opłaty wynoszącej 15 % wysokości egzekwowanych należności. W maju 2005 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w części dotyczącej pobierania opłaty przez komorników w przypadku gdy niczego nie odzyskali jest niezgodny z Konstytucją. Problem jednak dotyczył tego, że TK ustosunkował się do przepisów obowiązujących do 12.11.2005 r. a od 13.11. 2005 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o komornikach sadowych i egzekucji, która chociaż nie zmieniła zakwestionowanych przepisów, to TK ze względów formalnych nie mógł się do nich odnieść.
8.05.2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie opłaty egzekucyjnej od skuteczności egzekucji jest właściwe, a pobieranie opłaty, gdy egzekucja jest nieskuteczna, bo dłużnik dobrowolnie oddał dług, jest, według TK, sprzeczne z zasadniczą koncepcją ustawy o komornikach sądowych i z konstytucją. Po opublikowaniu wyroku w Dz.U. część artykułu mówiąca o tego typu opłatach przestanie obowiązywać.
Dłużnik może, wszczynając przed sądem tzw. powództwo przeciwegzekucyjne, doprowadzić do pozbawienia tytułu egzekucyjnego wykonalności. Po wydaniu przez sąd wyroku uwzględniającego takie powództwo, komornik musi umorzyć postępowanie i zwrócić dłużnikowi to, co już od niego wyegzekwował. Jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek dłużnika, komornik nie powinien żądać od wierzyciela opłaty egzekucyjnej od ściągniętej części długu.
W przypadku gdyby komornik żądał tego typu opłat, należy złożyć skargę na czynności komornika. Zobacz jednak nowelizację ustawy dotyczącą opłat po umorzeniu egzekucji.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top