Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność stron wynikająca z umowy komisu

Umowa komisu jest umową na mocy, której osoba przyjmująca zlecenie /tzw. komisant/ zobowiązuje się za odpowiednim wynagrodzeniem, w zakresie prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, do sprzedaży /lub kupna/ we własnym imieniu, określonej rzeczy ruchomej na rachunek osoby dającej zlecenie /tzw. komitenta/.
Jeśli dojdzie do sprzedaży, powierzonemu komisantowi rzeczy, jest on zobowiązany do wydania komitentowi, wszystkiego, co dla niego uzyskał /odliczając ustaloną przy podpisaniu umowy prowizję/. Jeśli komisant sprzedał rzecz na warunkach korzystniejszych od tych, które określił komitent, uzyskaną w ten sposób korzyść powinien otrzymać komitent. Natomiast jeśli oddana do sprzedaży rzecz została sprzedana przez komisanta poniżej ceny którą ustalił komitent, komisant jest zobowiązany zwrócić drugiej stronie różnicę.
W przypadku, gdy umowa dotyczy kupna określonej rzeczy przez komisanta, który to nabył żądaną przez komitenta rzecz za cenę wyższą, komitent może niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia oświadczyć, że nie uznaje tej czynności. Jeśli nie złoży takiego oświadczenia jest to równoznaczne z wyrażeniem przez komitenta zgody na cenę wyższą.
Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, gdy zlecenie nie mogło zostać wykonane po cenie oznaczonej w umowie, a jej zawarcie uchroniło komitenta od szkody.
Jeśli komitent dopuścił się zwłoki w odbiorze kupionej przez komisanta rzeczy, stosuje się odpowiednio przepisy o skutkach zwłoki kupującego z odebraniem rzeczy sprzedanej.
Odpowiedzialność za wady rzeczy
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top