Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Spółką komandytową jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz),a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a osoby, które działały w imieniu spółki po jej związaniu a przed jej wpisem do rejestru odpowiadają solidarnie. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, a jest wolny od odpowiedzialności do wysokości wkładu wniesionego do spółki.
Wspólnicy spółki komandytowej mogą obniżać sumę komandytową poprzez wpisanie jej do rejestru, jednak takie obniżenie nie ma żadnego skutku prawnego wobec tych wierzycieli, których roszczenia powstały przed wpisaniem obniżenia sumy komandytowej do rejestru.
Osoby przystępując do spółki komandytowej, w charakterze komandytariusza, odpowiadają za zobowiązania tej spółki, które powstały z chwilą wpisania go do rejestru. Dotychczasowy komandytariusz może stać się komplementariuszem, gdy umowa spółki dopuszcza przyjęcie nowego komplementariusza. Spółkę reprezentują komplementariusze, a komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik.
Gdy komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia, podobnie jest także w przypadku reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza,chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Jeśli dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy spółką komandytową a przedsiębiorcą prowadzącym zakład we własnym imieniu i na własny rachunek, za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa odpowiada również komandytariusz.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top