Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność spółek kapitałowych w organizacji

Spółki kapitałowe w organizacji takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji spółka akcyjna w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Podobna sytuacja jest ze spółkami akcyjnymi, które do chwili zawiązania nazywa się spółkami akcyjnymi w organizacji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.
Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może być reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników, które to osoby odpowiadają także za zobowiązania które zaciągnęły w imieniu spółki z o.o. w organizacji. Ich odpowiedzialność ustaje w chwili zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.
Spółka akcyjna w organizacji do chwili ustanowienia zarządu spółki jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli. Odpowiedzialność tych osób ustaje z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez walne zgromadzenie.
Nie zawsze zostaje zawiązana umowa /w przypadku spółek z o.o/ lub dochodzi do wpisu do rejestru /w przypadku spółki akcyjnej/. Może to nastąpić w wypadku, spółek z o.o.gdy;
-zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne.
Następuje wówczas rozwiązanie spółki. Jeśli spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów, lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd powinien dokonać likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji niema zarządu to wówczas zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów.
W przypadku spółek akcyjnych gdy;
-w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne -rozwiązanie lub likwidacja j/w.
Do likwidacji spółek w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółek.
Uwaga
Od 15.01.2004 r. nastąpiła nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. W związku znią za zobowiązania spólek kapitałowych w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby działające w jej imieniu. Także wspólnicy lub akcjonariusze tych spółek odpowiadają za ich zobowiązania, ale do wysokości wkładu /na akcje lub udziały/.
Spółki kapitałowe w organizacji a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top