Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej

Spółka jawna to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania odpowiadają solidarnie i subsydiarnie.
Subsydiarnie
Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania subsydiarnie, czyli wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w chwili, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, chociaż nie ma przeszkód prawnych do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
Jeśli zobowiązania spółki powstały przed jej wpisaniem do rejestru, wierzyciel może nie czekać na "efekt" postępowania egzekucyjnego, tylko od razu kierować egzekucję do majątku wspólników, gdyż subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań spółki powstałych przed jej wpisem do rejestru.
Majątkiem spółki jawnej jest wszelkie mienie wniesione jako wkład lub też nabyte w trakcie jej istnienia.
Solidarnie
Każdy wspólnik takiej spółki za jej zobowiązania odpowiada bez ograniczenia solidarnie całym swoim majątkiem, czyli wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń w całości lub w części od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego ze wspólników zwalnia pozostałych ze spłaty zobowiązania.
Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe nie tylko po jej przystąpieniu do niej ale także przed dniem jej przystąpienia. Oczywiście nowy wspólnik odpowiada tylko za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności tej spółki. Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. Gdy zarzut wspólnika wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę, wspólnik może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Jednak wówczas wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top