Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Obowiązek ujawnienia określonych informacji o firmie

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek ujawniania określonych informacji o swojej firmie. Mówi o tym ustawa "Prawo działalności gospodarczej", ustawa o "Krajowym Rejestrze Sądowym", oraz Kodeks Spółek Handlowych.
Prawo Działalności Gospodarczej reguluje tą kwestie następująco:
Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży
-bezpośredniej lub wysyłkowej
-za pośrednictwem środków masowego przekazu
-sieci informatycznych lub druków bezadresowych jest obowiązany do podania w swojej ofercie co najmniej takich danych jak;
1)oznaczenia przedsiębiorcy czyli firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą
2)numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, 3)siedziby i adresu przedsiębiorcy.
Brak dopełnienia tego obowiązku skutkuje karą grzywny na podstawie przepisów kodeksu postępownia w sprawach o wykroczenia,orzekaną przez sąd rejestrowyUstawa o Krajowym Rejestrze Sądowym mówi że:
Każdy podmiot wpisany do rejestru KRS ma obowiązek w oświadczeniach pisemnych skierowanych do oznaczonych osób podać takie dane jak;
1) firmę lub jej nazwę,
2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
3) siedzibę i adres,
4) numer w Rejestrze Sądowym
W przypadku braku dokonania takich czynności sąd rejestrowy, który stwierdził niedopełnienie tych obowiązków, może nałożyć grzywnę do wyskości 5 tys. zł na osobę odpowiedzialną za brak wykonania powyższego obowiązku. Jednak z obowiązku podawania powyższych informacji zwolnione są firmy których oświadczenia pisemne są skierowane do innych osób /firm/, które pozostają z tą spółką w stałych stosunkach umownych.
Kodeks Spółek Handlowych sprawy obowiązku informacyjnego o firmie reguluje podobnie;
Spółki kapitałowe w swoich pismach i zamówieniach handlowych skierowanych do oznaczonych osób powinny podać takie informacje o sobie jak:
1)firmę spółki, jej siedzibę i adres
2)oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka wpisana jest do rejestru
Jeśli takie pismo lub zamówienie handlowe jest skierowane do stałych klientów, a więc osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z daną spółką, to spółki te są zwolnione z podawania tych danych.
Natomiast jeśli spółka /akcyjna/ ujawnia w swoich danych informacje o kapitale, to powinna podać także wysokość kapitału zakładowego oraz łączną kwotę uiszczonych wkładów.
Brak dopełnienia powyższych obowiązków skutkuje nałożeniem kary grzywny wobec członka zarządu spółki do 10 tys.zł.
Zmiany w ujawnianiu określonych informacji o firmie
Od 1.01.2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej głównym celem jest przeprowadzenie informatyzacji w rejstrach sądowych. Ustawa wprowadziła również zmiany w ujawnianiu określonych informacji o firmie.
Od Nowego Roku oprócz w/w obowiązkowych informacji jakie powinny być zawarte w pismach i zamównieniach handlowych należy jeszcze obowiązkowo dodać:
- NIP
- wysokość kapitału zakładowego ( w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych także wysokoś kapitału wpłaconego)
-uwzględnienie w dokumentach informacji o odziałach spółek mających siedzibę za granicą
Niestety sama zmiana dokmentów spółki nie wystarczy. Podobne informacje od 1.01.2007 roku muszą być także zawarte nie tylko na dokumentach składanych w formie papierowej ale także elektronicznej oraz, co najważniejsze, na stronach internetowych spółki ( jeśli oczywiście dany podmiot gospodarczy posiada własną stronę).
Za brak dostosowania się do nowych przepisów, członkom zarządu, grozi grzywna w wysokości do 10 tyś zł .
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top